Изэфэс къэблагъэ

Урысые народнэ фронтым изэфэс 2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 29-м къалэу Москва щы­кIощт. Урысыем и Президентэу, ОНФ-м ипащэу Владимир Путиным ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн зэрэкIорэм иуплъэкIун ары Iофыгъо шъхьаIэу зэфэсым къыщаIэтыщтыр.

Джыри зы Iофыгъо ащ щызэшIуахыщт — движением и Гупчэ штаб зэхъокIыныгъэ фашIыщт. ОНФ-м и Гупчэ штаб чъэпыогъум и 29-м иIэгъэ зэхэсыгъом ащ фэдэ унашъо щаштэгъагъ.

«Къэралыгъом ипащэ хэгъэгум ыпашъхьэ IофыгъуакIэхэр ыкIи пшъэрылъыкIэхэр къыщигъэуцугъэх. Тэ, Народнэ фронтым хэтхэм, дэгъоу къыдгурэIо уплъэкIуным шIуагъэ къымытымэ, хабзэмрэ обществэмрэ зэгурыIоныгъэ-зэдэгущыIэгъу азыфагу имылъымэ, ахэр щыIэныгъэм щыгъэцэкIэгъуае зэрэхъущтхэр. 2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ОНФ-м еуплъэкIу Президентым иунашъохэр чIыпIэ пэпчъ зэращагъэцакIэхэрэр, нэужым ащ еплъыкIэу фыриIэр къэралыгъом ипащэ лъегъэIэсыжьы. Тидвижение хэтхэм къагуры­Iуагъ чиновникхэм яотчетхэм къащахьырэ пчъагъэхэр чIыпIэхэм яIофхэм язытет шъыпкъэ лъэшэу зэрэпэчыжьэхэр. Ащ фэгъэхьыгъэу тиеплъыкIэ Президентым мызэу, мытIоу IэкIэдгъэхьажьыгъ. Общественнэ уплъэкIунымкIэ опытэу тиIэм шIуагъэ къытыгъ, 2018-рэ илъэсым ыкIэм нэс Iофэу дгъэцэкIэщтми ар щыд­гъэфедэщт», — къыIуагъ ОНФ-м и Гупчэ штаб итхьамэтэгъоу, Къэралыгъо Думэм ивице-спикерэу Ольга Тимофеевам.

ЖъоныгъокIэ унашъохэм атегъэ­псыхьэгъэ IофшIэныкIэу зэшIотхырэм фэгъэхьыгъэу Тимофеевам къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Народнэ фронтым уплъэ­кIуным джыри нахь зыригъэушъомбгъу­нэу имурад. ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ лъэпкъ проектхэм шIуагъэу къатырэм ОНФ-м уасэ фишIыщт, къэралыгъо хъарджхэр зищыкIагъэхэм зэрапэIухьэрэм лъып­лъэщт, ащ нэмыкIэу Президентым иунашъохэм къащыгъэнэфэгъэ проект заулэмэ зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэмкIэ игъоу ылъэгъухэрэр илъэс къэс ыгъэхьазырхэзэ ышIыщт, ащкIэ къызыпкъырыкIыщтхэр шъолъырхэм ащыпсэурэ цIыфхэм яеплъыкIэхэр ары.

Народнэ фронтым шэкIогъум и 29-м Москва щыриIэщт зэфэсым а Iофыгъохэм ыкIи нэмыкIхэм щахэплъэщтых. Нэбгырэ мини 3,5-м ехъу ащ къыщызэIукIэщт. Ахэр: ОНФ-м ифедеральнэ ыкIи ишъо­лъыр экспертхэр, «народнэ контролеркIэ» заджэхэрэм, волонтер ыкIи нэ­мыкI движениехэм ялIыкIохэр, федеральнэ ыкIи шъолъыр журналистхэр. Джащ фэдэу мы зэфэсым хэлэжьэнхэу ра­гъэблэгъэщтых зэнэкъокъоу «Урысыем ипащэхэр» зыфиIорэм текIоныгъэр къы­щыдэзыхыгъэхэр ыкIи Владимир Путиным ицыхьэшIэгъу цIыфхэр.

Народнэ фронтым изэфэс кIэу къы­хэхьащтхэм зыкIэ ащыщ хэгъэгум и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм къапкъырыкIырэ лъэпкъ проект 12-мэ адиштэу щытыщт тематическэ площадкэ 12-р. КIэу къыхахыгъэ шIыкIэм амал къытыщт докладхэр хэмытхэу цIыфхэм шъхьафитэу, шъхьэихыгъэу яеплъыкIэхэр зэлъагъэIэсынхэу. Урысыем и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм иуплъэкIункIэ лъэныкъуа­бэхэм япхыгъэ амалыкIэхэр дгъэнэфэщтых. ТапэкIэ Iофэу дгъэцэкIэщтыр зыфэгъэхьыгъэщтыр Урысыем щыпсэурэ цIыф пэпчъ, унагъо пэпчъ нахьышIум ылъэныкъокIэ ищыIакIэ зэхъокIыныгъэ фэхъуныр ары.

ОНФ-м ипресс-къулыкъу.