ИзекIуакIэ — щысэ

Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Мафэ ехъулIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем и ЛIыхъужъэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Цэй Эдуард зэIукIэгъу дыриIагъ.

КъумпIыл Мурат мэфэкIымкIэ Цэй Эдуард фэгушIуагъ, ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэмкIэ зэрэфэразэр риIуагъ.

­— НыбжьыкIэхэмкIэ щысэтехыпIэу ущыт, тишъолъыр щыпсэухэрэр къыорэгушхох. Общественнэ щыIэныгъэм, пат­риотическэ пIуныгъэм, сыд фэдэ IофшIэни чанэу ухэлажьэ. ЦIы­фыгъэу, шъхьэкIэфэныгъэу пхэлъ­хэр пстэуми ящысэтехыпIэн фае.

Цэй Эдуард тапэкIи общественнэ IофшIэныр зэрэлъигъэ­кIотэщтыр, цIыфхэм цыхьэу къыфашIырэр къыгъэшъыпкъэ­жьыным пае фэлъэкIыщтыр зэкIэ зэришIэщтыр къыIуагъ. Патриотическэ пIуныгъэм, кIэлэеджакIохэм гущыIэгъу афэхъу­ным анахьэу ынаIэ зэрэтыригъэтырэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Республикэм ит еджапIэхэр къекIухьэх, ныбжьыкIэхэм ягъэсэныгъэ амалэу иIэмкIэ хэлажьэ.

Хэгъэгу зэошхом хэкIодэгъэ тидзэкIолIхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ саугъэтым игъэуцун ыкIи псэупIэу Ханскэм советскэ летчикхэр къызщефэхыгъэхэ чIыпIэм сквер щызэтеутыгъэным Цэй Эдуард якIэщакIу. Мы Iофы­гъохэм республикэ хабзэм зэрадыригъаштэрэр ыкIи Iоф­шIэнхэм яапэрэ чэзыу къи­хьащт илъэсым зэрэрагъэжьэщтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Гвардием имайорэу Цэй Эдуард Урысыем и ЛIыхъужъ щытхъуцIэр къызыфагъэшъошагъэр Дагъыстан и Ботлихскэ район илъэгапIэу «Ослиное ухо» зыфиIорэм иштэн 1999-рэ илъэ­сым зыхэлажьэр ары. Бзэджа­шIэхэм бэрэ запэуцужьхэ нэуж тидзэкIолIхэр къыхэкIыжьынхэм иамал ащ аригъэгъотыгъ, къаукIыгъэ командирэу Сергей Костиным ихьадэ машIом къыхихыжьыгъ. Пыим игухэлъхэр къыдэхъугъэхэп.

Къулыкъу пшъэрылъхэр агъэ­цакIэхэзэ лIыхъужъныгъэ къызэрэзыхагъэфагъэм фэшI Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ парашют-десант батальоным икомандирэу, гвардием имайорэу Сергей Костинымрэ (зэфэх нэуж) командирым игуадзэу, гвардием имайорэу Цэй Эдуардрэ Урысые Федерацием и ЛIыхъужъыцIэ къафагъэшъошагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.