Иджэрпэджэжь Кавказым зыщеIэты

Кавказ шъолъырым иорэдыIо цIэрыIоу Нэфышъ Чэримэ ипчыхьэзэхэхьитIу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ингушетием, Темыр Осетием — Аланием янароднэ артистэу, медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къызыфагъэшъошагъэу Нэфышъ Чэримэ иорэдхэмкIэ Кавказ шъо­лъырым, Урысыем икъэлэшхохэм, IэкIыб къэралыгъохэу адыгэхэр зыщы­псэухэрэм алъэIэсы. Мыекъуапэ къыщитыгъэ концертхэм адыгабзэм ибаиныгъэ, лъэпкъ гупшысэм щыIэныгъэм куоу узэрэхищэрэр къа­щылъэгъуагъэх.

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ зэхахьэхэр фэгъэ­хьыгъагъэх. Ч. Нэфышъэм ар къыдилъыти, мэфэкIым диштэхэрэ орэдхэр къыIуагъэх. Концертыр зэрэригъэ­жьэгъэ шIыкIэми мэхьэнэ хэхыгъэ иI. ШIулъэгъу орэдыр къыIозэ, залым чIэсхэм къа­хэхьагъ, бзылъфыгъэхэм къэгъэгъэ Iэрамышхор афигощыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зэ­лъашIэрэ орэдыIоу Нэфышъ Чэримэ къыфэгушIуагъ. Искусствэм ыбзэкIэ лъэпкъхэр зэ­рэзэфищэхэрэм осэ ин фи­шIыгъ.

Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ пчыхьэзэхахьэм хэлэжьагъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артисткэу Гумэ Маринэ концертыр зэрищагъ. Зэкъошныгъэм игъогу искусствэм зэригъэпытэрэр ащ хигъэунэфыкIыгъ. Къэбэртэе-Бэлъ­къарым и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Кабардинкэр», пщынаохэу Псыблэнэ Мурат, Вэрэкъо Валерэ, къэшъуакIоу Битэкъо Оксанэ, фэшъхьафхэм зэхахьэр къагъэбаигъ.

Чэримэ къыIорэ орэдхэр щыIэныгъэм къыхэхыгъэх, гум къегущыIыкIых. Гъатхэм къыфиIорэ орэдым пкъынэ-лынэхэр зэлъекIух. КIалэм шIу ылъэгъурэ пшъашъэм сыдэущтэу гурыIощта, къэщэным орэд къыфеIо, гу къабзэкIэ зыкъыригъаштэ шIоигъу.

УиныдэлъфыбзэкIэ уикъэщэн удэгущыIэным фэшI уянэ къыпIуилъхьэгъэ бзэр зэрэбгъэлъа­пIэрэр артистым иорэд къыщыхегъэщы.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу ЛIыбзыу Ас­лъан ыусыгъэ орэдышъом лъэпкъ шъуашэхэр зыщыгъхэ пшъашъэ­хэр къыдэшъуагъэх.

Ным ехьылIэгъэ орэдхэр хэушъхьафыкIыгъэхэу артистым къеIох. Ч. Нэфышъэм янэ дунаир зехъожьым, орэдэу фиусыгъэм уедэIуныр Iоф къызэрыкIоп. Гур ефызы, зэредзэ, нэпсыр къырегъэхы.

Адыгэу дунаим тетыр зэфэзыщэгъэ орэдэу «Синанэр» Тхьабысым Умаррэ Жэнэ Къы­рымызэрэ зэдаусыгъ. Артист цIэрыIом а орэдыр къызыхе­дзэм, залым чIэсхэр дежъыугъэх, къэшъуакIохэр уджыгъэх.

Бырджхэм ясабыйхэм мэфэкI концертыр къагъэдэхагъ. Адыгэ шъуашэр кIэлэцIыкIум щыгъэу пхъэкIычымкIэ артистым де­жъыугъ. Чэримэ сабыим зы­къыфигъази, лъхъанчэу къэтIысыгъ, орэдыр мэкъэ дахэкIэ кIыригъэщыгъ.

Иорданием къикIыгъэ Къэр­дэнэ Самир концертым еп­лъыгъ, ащ ыцIэ пчыхьэзэхахьэм къыщыраIуагъ. «Пчыхьэзэхэхьэ дэгъу сыхэлэжьагъ, Иорданием згъэзэжьмэ слъэгъугъэр бэмэ къафэсIотэжьыщт», — къыти­Iуагъ Къэрдэнэ Самир.

Концертыр искусствэм ишэпхъэ лъагэхэм адиштэу филармонием щызэхащагъ. Нэфынэхэр, нэрылъэгъу IэпыIэ­гъухэр дэгъоу щагъэфедагъэх, адыгэ быракъым жъогъо 12-р къызэрэхэлыдыкIырэр, зэрэбыбатэрэр тлъэгъугъэх. Пчыхьэзэхахьэхэм ахэлэжьагъэхэм, зэхэщакIохэм Нэфышъ Чэримэ «тхьашъуегъэпсэу» къариIо­жьыгъ.