Идахэ арегъаIо

Дунаир къызщыкIэжьырэ ыкIи гупшысакIэхэр шъхьэм къызщихьэхэрэ лъэхъэнэ анахь дахэу ыкIи шIагъоу илъэсым къыхафэрэм – гъатхэм бзылъфыгъэхэм ямэфэкI зэрэтефэрэм мэхьанэ гъэнэфагъэ иIэу щыт.

Гъэтхапэм и 8-р бзылъфыгъэхэм я Мафэу дунаим щыхагъэунэфыкIы. Шэн шIагъо зэрэхъугъэу, а мафэр зыгъэпсэфыгъоу агъэнэфагъ ыкIи бзылъфыгъэхэр агъашIох, къэгъагъэхэр, шIухьафтынхэр аратых.

Мы мэфэкIым тефэу зисэнэхьат хэшIыкI фызиIэу, зиIофшIэн дэгъоу зыгъэцэкIэрэ бзылъфыгъэхэм ящытхъу тIоу хабзэ. Врач сэнэхьатыр къыхэзыхыгъэу, идахэ аригъаIозэ Iоф зышIэхэрэм ащыщ Болэкъо Фатимэ Аскэрбый ыпхъур. ИшIэныгъэхэм зэрахигъэхъощтым ар ренэу пылъ, къеуалIэхэрэм фэлъэкIыщтымкIэ ишIуагъэ аригъэкIызэ, ищыIэныгъэ гъогу рэкIо.

2002-рэ илъэсым Адыгэ республикэ гимназиер пшъэшъэжъыем къызеухым, Пшызэ къэралыгъо медицинэ университетым и Адыгэ къутамэу Мыекъуапэ дэтым чIэхьагъ. 2008-рэ илъэсым еджэныр къыухи, илъэсрэ етIани интернатурэм щеджагъ.

Врач сэнэхьатым урылэжьэныр мыпсынкIэми, ар къыхихыным лъапсэу фэхъугъэм тыщигъэгъозагъ Фатимэ.

— СятэкIэ сянэжъ ренэу фэягъ врач сыхъунэу. СицIыкIугъом Улапэ сыщыIэзэ, сянэжъ сымэджэщым санитаркэу Iутыгъэти, ащ бэрэ сызыдищэщтыгъэ. Ахэм яIофшIэн сыкIырыплъызэ, ар гукIэ къэсштагъэ хъугъэ. Ащ нэмыкIэу цIыфым сишIуагъэ езгъэкIыныр шэнышIу сфэхъу­гъэу сыкъэтэджыгъ, — еIо Фатимэ.

2004-рэ илъэсым, я 2-рэ курсым исэу Фатимэ унагъо ихьагъ. Врач сэнэхьатым уфеджэныр зэрэкъиныр къыгурыIощтыгъэми, ар чIидзыжьынэу зы мафи ыгу къихьагъэп. Я 4-рэ курсым исэу апэрэ сабыир, етIанэ илъэсищ тешIагъэу ятIо­нэрэ шъэожъыер къыфэхъугъэх. Янэрэ игуащэрэ яшIогъэшхо къырагъэкIыгъ, еджэныр къырагъэухыжьыгъ.

— IэпэIэсэныгъэшхо зыIэкIэлъ врачхэм тырагъэджагъ, ахэм шIэныгъэу къытатыгъэр сиIофшIэнкIэ къысшъхьапэжьы. Уврач хъумэ ренэу уишIэныгъэхэм ахэб­гъахъозэ улэжьэн фае, ащ ренэу сыпылъ, — къыIуагъ ащ.

Фатимэ терапевт сэнэхьатыр зэригъэ­гъоти, иIофшIэн станицэу Ханскэм дэт поликлиникэм щыригъэжьагъ. Ащ илъэси 3-рэ Iоф щишIагъ. Джащ фэдэу клиникэу «Гиппократым» щылэжьагъ. 2002-рэ илъэсым федеральнэ программэу «Земский доктор» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу къоджэ псэупIэхэм Iоф ащызышIэрэ специалист ныбжьыкIэхэм сомэ миллион аратэу зырагъажьэм, Фатимэ Ханскэм ыгъэзэжьи, етIани илъэси 5-рэ ащ Iоф къыщишIагъ.

— Джащыгъум поликлиникэм ипащэу Наталья Евсюковамрэ Iоф зыдэсшIэгъэ медсестрау ГъукIэлI Фатимэрэ яшIогъэшхо къысагъэкIыгъ. IофшIэныр ебгъэжьэгъакIэ хъумэ, къиныгъохэм уарихьылIэу къыхэкIы, цIыф сымаджэхэр къыпщыгугъыхэу уадэжь къызыкIохэкIэ, ахэм ялажьэр тэрэзэу бгъэунэфын ыкIи зэрищыкIагъэм фэдэу уяIэзэн фае. АщкIэ типащэ упчIэжьэгъоу сиIагъ, ар сищысэтехыпIэу сэри IэпэIэсэныгъэ сIэкIэлъ хъугъэ, — еIо Фатимэ.

Поликлиникэм Iоф щишIэзэ профпатолог сэнэхьат тедзэр зэригъогъоты шIоигъоу шIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ институтэу Москва дэтэу А. И. Бурназян ыцIэ зыхьырэм стажировкэ щихьыгъ, сертификати къыратыгъ. Ханскэм участковэ терапевтэу щылажьэзэ, профпатологри дихьыгъ, ащ нэмыкIэу унэе клиникэхэми Iоф ащишIагъ.

Нэужым, Адыгэ Республикэм медикэ-социальнэ экспертизэмкIэ и Бюром Iоф щишIэнэу фаеу Санкт-Петербург кIуи, ишIэныгъэхэм ащыхигъэхъуагъ ыкIи ащ щылэжьэн ылъэкIынэу сертификат къыратыгъ. 2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Федеральнэ къэралыгъо учреждениеу Адыгэ Республикэм щыIэм имеди­кэ-социальнэ экспертизэ и Бюроу N 9-м врачэу Iоф щешIэ. Ащ иIофшIэн зыфэгъэзагъэр адэбз уз ыкIи нэ уз зиIэхэу сэкъатныгъэ къызтефэхэрэм ар афэгъэ­уцугъэныр ары. Ащ къызэрэхигъэщыгъэм­кIэ, профпатологиер ыкIи джыдэдэм Iофэу ыгъэцакIэрэр ыгукIэ нахь къештэх.

Фатимэ илIакъокIэ Улапэ щыщ, Лафышъхэм япхъу. Ятэу Аскэрбыйрэ янэу Светланэрэ япшъашъэ хъупхъэу, Iэдэб хэлъэу агъэсагъ. Болэкъо лIакъоу пшъэ­шъэжъыер зыхэхьагъэм дэгъукIэ зыкъы­ригъэштагъ, ежьхэми япшъашъэм фэдэу шIу алъэгъу.

— Сигуапэу хэзгъэунэфыкIымэ сшIоигъу сыкъызыхэхьэгъэ лIакъом сызэрэфэразэр. Анахьэу сипщэу Схьатбыйрэ сигуащэу Фатимэрэ. Ахэр къыскъотхэу сырагъэджагъ, сабыйхэм апылъых, лъэшэу анаIэ къыттет, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи яшIогъэшхо къысагъэкIы, — еIо Фатимэ.

Ишъхьэгъусэу Азэматрэ ежьыррэ зэгурыIохэу шъэожъыитIу зэдапIу, Ис­лъам илъэс 12, Тахьир илъэси 9 аныбжьых. Азэмат Адыгэ къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушI. Фатимэ къызэриIуагъэмкIэ, IофышIэм къыщыгужъоуи къы­хэкIы, ишъхьэгъусэ къыгурэIо Iоф мып­сынкIэу зыпылъыр.

— Гъэтхапэм и 8-р — бзылъфыгъэхэм я Маф, анахьэу тянэхэм. ЗэкIэмэ анахь шъхьаIэр псауныгъэр ары. Бзылъфыгъэ­хэм зэкIэми гу кIуачIэу яIэм къыкIырамыгъэчэу, псауныгъэ пытэ яIэу, ягупсэхэм адатхъэхэу щыIэнхэу сафэлъаIо, — къыIуагъ Фатимэ.

КIАРЭ Фатим.