Игупшысэ тиорэдхэм ахэлъ

ЛIынэ Нурбый щытхъуцIэу иIэр макIэп. Мы мафэхэм илъэс 80 ыныбжь зэрэхъугъэр къыхэдгъэщызэ гущыIэгъу тызыфэхъум, зыкIи къэтымытхыгъэ къэбар гъэшIэгъонхэр къытфиIотагъэх. Спортым ишIуагъэкIэ Адыгеир дунаим щашIэ зэрэхъуъэр къыхэдгъэщынэу Н. ЛIынэр къытэлъэIугъ.

— IэкIыб къэралыгъо 28-мэ сащыIагъ, — игукъэкIыжьхэм тащегъэгъуазэ ЛIынэ Нурбый. — Купхэм саригъусэу гъогу сызытехьэкIэ, Адыгеим гущыIэ фабэхэр къыфаIохэу бэрэ зэхэсхыщтыгъ…

Адыгеир Краснодар краим зыхэтыгъэ лъэхъаныр Н. ЛIынэм иныбжьыкIэгъу тефагъ. Кощхьаблэ щапIугъэ кIалэр спорт лъэпкъхэм ишъыпкъэу апылъыгъ. Анахьэу къахихыщтыр ымышIэу зэнэкъокъухэм ахэлажьэщтыгъ. Волейбол, гандбол, футбол ешIэщтыгъ. Атлетикэ псынкIэмкIэ бэмэ апэ ишъыщтыгъ. Сантиметри 175-рэ зилъэгэгъэ кIапсэм елъэщтыгъ, пэрыохъухэм ялъэзэ метри 100-м ехъурэ гъогур къычъыщтыгъ. Спартакиадэхэм ахэлажьэ зыхъукIэ, спорт лъэпкъхэр зэхидзыщтыгъэхэп. КъыраIорэм едэIущтыгъ, иIэпэIэсэныгъэ къыгъэлъагъощтыгъ.

ГандболымкIэ дунаим цIэрыIо щыхъугъэ Владимир Максимовыр Мыекъуапэ щапIугъ. Н. ЛIынэм игъусэу Адыгеим испорт щытхъур къыфихьыщтыгъ. В. Максимовыр атлетикэ онтэгъумкIэ, баскетболымкIэ, нэмыкIхэмкIи къахэщыщтыгъ. Н. ЛIынэм къызэриIотэжьырэмкIэ, Адыгэ хэкум ыцIэ лъагэу спортым щаIэтыныр япшъэрылъ инэу кIалэхэм алъытэщтыгъ. ГТО-м ишапхъэхэр рагъэкъунхэм фэшI ныбжьыкIэхэм гуетыныгъэу ахэлъыгъэм щысэ тепхынэу щытыгъ.

— Сытхьаусыхэрэп, ау къэсIонэу сыфай спорт псэолъэ инхэр а лъэхъаным зэрэтимыIагъэхэр. ТхьакIущынэ Аслъан, Правительствэм яшIуагъэкIэ Адыгэ Республикэм стадион зэтегъэпсыхьагъэхэр, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ унэшхохэр щагъэпсыгъэх. Дунаим, Олимпиадэ джэгунхэм ячемпион хъущтхэр тинепэрэ ныбжьыкIэхэм ахэтых, — еIо Н. ЛIынэм.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет Н. ЛIынэр мы мафэхэм рагъэблагъи, зэIукIэгъоу фызэхащагъэм къыщыфэгушIуагъэх. Илъэс 80 зэрэхъугъэм фэшI шIухьафтынхэр къыщыфашIыгъэх. ЗыцIэ къетIогъэ комитетым илъэс 28-рэ пэщэныгъэ дызезыхьэгъэ Н. ЛIынэр Москва, Ленинград хэкум, Сыбыр, Къыблэ шъолъырым, IэкIыб къэралыгъохэм ащашIэ.

ШIуфэс тхылъхэр къыфэзыгъэхьыгъэхэр, телефонкIэ къыфытеуагъэхэр пшIы пчъагъэкIэ къэплъытэнхэ фае. Тхылъыщэ тучаным ипащэу Шъхьэлэхъо Хьазрэт, спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» иIэшъхьэтетэу Джармэкъо Юсыф, нэмыкIхэм къызэрэтаIуагъэу, ЛIынэ Нурбый спортышхом ицIыф цIэрыIу. Мыжъор дзыгъэнымкIэ Урысыем и Къыблэ апэрэ чIыпIэр къызэрэщыдихыгъэм къыщыублагъэу къэбар гъэшIэгъонхэр зэхэтхыгъэх.

Мыекъуапэ ипарк дэхьапIэ пчыхьэ къэс зыныбжь хэкIотагъэхэр щызэIокIэх. Сэмэркъэу ашIызэ, «Политбюром тыщызэIукIагъ» аIо, къэбарыкIэхэр къызэфаIуатэх. СтIашъу Юр, Шыкъултыр Батырбый, Пэрэныкъо Чатиб, НэпшIэкъуй Заур, Къэзэнэ Юсыф, Гъыщ СултIан, фэшъхьафхэм ЛIынэ Нурбый ахэсэу тэлъэгъу. Игуап ащ фэдэ зэдэгущыIэгъухэм ахэлэжьэныр, цIыфхэм ядэIуныр.

ТизэдэгущыIэгъу кIэухым фэкIуагъэу ЛIынэ Нурбый сурэт тесхын фаеу зесэIом, орэдхэу «Синанэр», «Адыгэхэр ячIыгу щэпсэух» къыхидзагъэх. НэгушIоу къэтэджи, шъабэу Iэгу теуагъ. Медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къызэрэфагъэшъошагъэр къыхигъэщи, Урысыем имэфэкI мафэ зэрэхэлэжьэщтыр къытиIуагъ. ЕтIани гъэшIэгъоныр усэкIо цIэрыIоу Александр Пушкиныр къызыхъугъэ мафэр ЛIынэ Нурбый имэфэкIэу зэрэщытыр ары. Юбилярыр усэхэм къатегущыIагъ, адыгэ орэд мэкъамэхэр къыхидзагъэх…

Опсэу, Нурбый! Уинасып зыдэплъэгъужьзэ ущыIэнэу, бэгъашIэ ухъунэу пфэтэIо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтым итыр: ЛIынэ Нурбый.