Игулъытэ чыжьэу нэсы

Философ цIэрыIоу Сократ къызэриIуагъэу, сэнэхьатэу дунаим тетыр зэкIэ цIыфхэм къаугупшысыгъ, ау кIэлэегъаджэр, врачыр ыкIи хьыкумышIыр Тхьэм къытлъигъэIэсыгъэх.

КIэлэегъадж. А гущыIэм имэхьанэ куу. Пстэуми апэу ар цIыфы. ШIэныгъэ озыгъэгъотырэ, кIэлэцIыкIухэм ядунэееплъыкIэ къызыгурыIорэ цIыф къызэрыкIу. Лъытэныгъэшхо зыфашIырэ сэнэхьатхэм ар ащыщ. Ар зэрифэшъуашэу бгъэцэкIэныр псынкIэп. Сабыйхэм янеущрэ мафэ зыфэдэщтыр бэкIэ ахэм аIэ илъ. ШIэныгъэ зэраригъэгъотырэм дакIоу цIыфыгъэр, гуфэбэныгъэр зэрахилъхьэрэ шIыкIэм бэ елъытыгъэр.

КIэлэегъэджэ сэнэхьатыр КIыкI Заирэ Тхьэм къызэрэхилъхьагъэм щэч хэлъэп. Джэджэхьэблэ гурыт еджапIэм 2006-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ащ Iоф щешIэ. Апэрэ мафэу къызыIухьагъэм къыщыублагъэу французыбзэр арегъэхьы. 2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу гъэсэныгъэ IофхэмкIэ директорым игуадзэу мэлажьэ.

Хэтрэ кIэлэегъаджи егъэджэн сыхьатхэм ежь екIолIэкIэ гъэнэфагъэ афыриI. Заирэ кIэлэеджакIохэм шIэныгъэу аригъэгъотырэм дакIоу гъэсагъэхэу къэтэджынхэм дэлажьэ. Апэрэ мафэу Iоф зишIэрэм къыщегъэжьагъэу ащ гулъытэ ин хэлъэу зыкъыгъэлъэгъуагъ.

Французыбзэр кIэлэеджакIохэм нахь агу етыгъэу зэрэзэрагъэшIэщтым, бзэр аIулъыным фытегъэпсыхьэгъэ методикэхэр егъэфедэх. КIэлэеджакIо пэпчъ нахь псынкIэу темэр ыгу къызэринэжьыщтым фэIорышIэрэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэр къыхехых. ЖэрыIокIэ, тхыгъэкIэ, джэгукIэкIэ ыкIи нэмыкI шъуашэхэм арылъэу бзэр аригъэшIэным пылъ. Егъэджэн сыхьатыр зырагъажьэкIэ анахь шъхьаIэр къыхегъэщы ыкIи ащ елъытыгъэу иIофшIэн егъэпсы.

Егъэджэн сыхьатым къыкIоцI бзэр зэраригъашIэрэм дакIоу, къэралыгъом икультурэ, ишэн-хабзэхэр къафеIуатэ. Джащ фэдэу КIыкI Заирэ аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ технологиехэр чанэу къызфегъэфедэх. Компьютерыр, интерактивнэ доскэр иIэпыIэгъухэу иIофшIэн егъэпсы.

Анахьэу къыхэзгъэщы сшIоигъор шIыкIэ зэфэшъхьафэу къызфигъэфедэхэрэм яшIуагъэкIэ кIэлэеджакIохэм шIэныгъэ зэрагъэгъотыным нахь фэщагъэхэ зэрэхъухэрэр ары. Ащ ишыхьат илъэс къэс район олимпиадэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къызэращахьыхэрэр.

Джащ фэдэу опытэу IэкIэлъымкIэ КIыкI Заирэ иIофшIэгъухэм адэгуащэ. «Использование новых технологий в урочной и внеурочной работе», «Мультимедийный учебник: Что это?», «Любители иностранного языка», нэмыкI темэхэр егъэхьазырых, ахэр иIофшIэгъухэм къафеIуатэх. «Урок зэIухыгъэхэр» гурыт еджапIэм ыкIи районым икIэлэегъаджэхэм афызэхещэх. Илъэс заулэ хъугъэу французыбзэмкIэ зэхащэрэ район олимпиадэм ижюри хэт. Гурыт еджапIэм игъэзетэу «Голос школы» зыфиIорэр къыдэзыгъэкIыхэрэм ащыщ. КъэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIоу Теуцожь районым щыIэхэм чанэу адэлажьэ, итхыгъэхэр гъэзетым къыщыхаутых.

2017-рэ илъэсым шэкIогъум и 13-м Джэджэхьэблэ гурыт еджапIэу N 7-м район семинар щызэхищагъ. «Использование современных форм и методов обучения на уроках французского языка» зыфиIорэ темэм къэзэрэугъоигъэхэр нэIуасэ фишIыгъэх.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.