Иамалхэм заушъомбгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм иорганизацие анахьыжъхэм зыкIэ ащыщэу Проект институтэу «Адыгеягражданпроект» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ.

Адыгэ хэку исполкомым иунашъокIэ а институтыр 1959-рэ илъэсым зэхащэгъагъ. ИлъэсипшI пчъагъэм къакIоцI организацием ыцIи, зэхэщэкIэ амалэу иIэхэри зэблахъугъэх, ау зэмыхъокIэу къэнагъэр зы — проект-архитектурнэ IофшIэныр ары. Непэ «Адыгеягражданпроектыр» джырэ уахътэм диштэрэ офисым чIэт. Мы илъэсым гъэтхапэм институтыр унакIэм чIэхьажьыгъ. Уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм адиштэу проектхэр зэхэзыгъэуцорэ нэбгырэ пэпчъ иIофшIэпIэ чIыпIэ зэтегъэпсыхьагъ. КъумпIыл Мурат офисыр къырагъэлъэгъугъ предприятием изэхэщакIоу Александр Беловымрэ идиректорэу Ирина Болдаревамрэ. Мы организацием пстэумкIи нэбгырэ 40-м ехъу щэлажьэ, ахэм ахэтых илъэс 40 — 50-рэ фэдиз хъугъэу институтым Iоф щызышIэхэрэр. IофшIэнымкIэ амалэу яIэхэр КъумпIыл Мурат къыплъыхьагъэх, «Адыгеягражданпроектым» ипащэхэмрэ иколлективрэ адэгущыIагъ, МКъТУ-м истудентхэу практикэм щыIэхэми япроектхэм защигъэгъозагъ.

Институтым ыкIуачIэкIэ, Адыгеим имызакъоу, нэмыкI чIыпIэхэми къащызфагъэфедэн алъэкIыщт социальнэ мэхьанэшхо зиIэ псэолъишъэ пчъагъэмэ япроектхэр зэхагъэуцуагъэх. Муниципальнэ образова-ние пстэуми адэлэжьэным организациер фэхьазыр. ЧIыпIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм имызакъоу, псэолъэшхохэм япроектхэм язэхэгъэуцонкIи ащ Iофтхьэбзабэ зэшIуихын елъэкIы. Анахь мэхьанэ зиIэхэм зыкIэ ащыщ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым и Диагностическэ гупчэ ипроект. Непэ институтым джащ фэдэу амал иI IэкIыб къэрал архитекторхэр зэдэлэжьэныгъэмкIэ къыригъэблэгъэнхэу. Iофыр зыфэкIожьырэр инвестиционнэ проект гъэшIэгъонхэр щыIэнхэм иIофыгъу ары.

«Сыд фэдэрэ IофымкIи анахь хьылъэу щытыр проектыр ары. ТэркIэ щынэгъончъэныр, экономикэм ихэхъоныгъэ, промышленностым, социальнэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ Iофыгъохэр икъоу къызщыдалъытэгъэ проектхэм атегъэпсыхьагъэу псэолъэшхохэр шIыгъэнхэр ары. НепэкIэ кадрэ ныбжьыкIэхэу джырэ псэолъэшI технологиехэм атегъэпсыхьагъэу гупшысакIэхэр къезыхьылIэн зылъэкIыщтхэр лъэшэу тищыкIагъэх», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къырагъэлъэгъугъэх 3D-графикэр ыгъэфедэзэ институтым амалыкIэу иIэ хъугъэхэр. Ащ ишIуагъэ къэкIо проектым изэхэгъэуцон иублэпIэ шъыпкъэм псэуалъэм щыкIагъэу фэхъун ылъэкIыщтхэр зэкIэ заказыр зытыгъэм ылъэгъунымкIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.