ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Псауныгъэр гъэпытэгъэным, цIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нахь гъэшIэгъонэу агъэкIоным афэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ волейболымкIэ щыкIорэ зэнэкъокъум хъулъфыгъэхэр, бзылъфыгъэхэр хэлажьэх.

— Финалныкъом нэсыгъэхэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зы­хьыщтхэр зэнэкъокъум къыщынэфагъэх, — къеIуатэ Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневым. — ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае.

Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъу къыщыхэтэгъэщы «АГУ-Мары» 3:1-у «Мыекъуапэм» зэрэтекIуагъэр. Зэнэкъокъум нэбгырабэ еплъыгъ, тIысыпIэ нэкI залым иIэжьыгъэп.

ЧIыпIэхэр

1. «АГУ-Мары» — 17
2. ВДПО — 14
3. «Мыекъуапэ» — 13
4. «СШОР-1» — 10
5. «Апшеронск» — 7
6. «АГУ-Мыекъуапэ» — 2
7. «Тигры Фишта» — 2.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу

1. МГТУ — 14
2. «СШОР-1» — 13
3. ПФР — 12
4. АГУ — 9
5. «Олимп» — 3
6. «Мыекъуапэ» — 3
7. «Олимп-2»

Шэмбэтым финалныкъом щызэIукIэщтых.
Сурэтым итхэр: «АГУ-Мары» «Мыекъуапэм» дешIэ.