ЗэхэщэкIо дэгъу

Пщыдатэкъо Вячеслав Ерстэм ыкъом прокуратурэм икъулыкъухэм ыкIи хьыкум зэхэфынхэм Iоф ащешIэфэ юридическэ шIэныгъэ куу, квалификацие ин зиIэ IофышIэу, гуетыныгъэ IофшIэным фыриIэу, зэхэщэкIо ыкIи пэщэ дэгъоу зыкъигъэлъэгъуагъ.

1978 — 1991-рэ илъэсхэм прокуратурэм икъулыкъухэм IэнэтIэ зэфэшъхьафхэр ащигъэцэкIагъэх. АР-м и Арбитражнэ хьыкум итхьаматэу, хьыкумышIэу щытыгъ. Адыгэ къэралыгъо университетым теориемкIэ ыкIи тарихъымкIэ ифакультет икафедрэ идоцент.

2005-рэ илъэсым прокуратурэм иветеранхэм яорганизацие хэхьагъ, 2010-рэ илъэсым къыщыублагъэу ветеранхэм я Совет хэт, 2013-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу щэгъогогъо Советым ипащэу хадзыжьыгъ.

Ветеранхэм ядвижение хэтэу кIэлэегъэджэ ыкIи общественнэ IофшIэнхэр зэдехьых, студентхэр къыхигъэлажьэхэзэ прокуратурэм иветеранхэм ыкIи ветеранэу щымыIэжьхэм яшъхьэгъусэхэм IэпыIэгъу арагъэгъоты. АщкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм язэхашIэ къегъэущы, прокуратурэм уасэу ыкIи прокурор IофшIэным мэхьанэу яIэр къеIэты.

Пщыдатэкъо Вячеслав 1996-рэ илъэсым

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тхылъ, 1997-рэ илъэсым АР-м и Президент и УнашъокIэ «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ цIэ лъапIэр, 2002-рэ илъэсым ведомствэ тын лъапIэу УФ-м и Апшъэрэ Арбитражнэ Хьыкум и Щытхъу тхылъ, 2013-рэ илъэсым «Прокуратурэм иветеран» зыфиIорэ медалыр къыфагъэшъошагъэх. Ахэм анэмыкIэу прокуратурэм къулыкъур щехьыфэ СССР-м, РСФСР-м, Адыгэ автоном хэкум япрокурорхэм ящытхъу тхылъхэмкIэ пчъагъэрэ къыхагъэщыгъ.

АР-м и Адыгэ Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тамыгъэу «Хабзэр. Пшъэрылъыр. ЦIыфыгъэр» зыфиIорэм икавалер.

КIАРЭ Фатим