ЗэхъокIыныгъэ зэфэшъхьафхэр

Тызхэхьэгъэ илъэсым гъэстыныпхъэхэм ауасэ тIогъогогъо къаIэтыщт. ГурытымкIэ зы литрэм ыуасэ зы сомэкIэ нахьыбэ хъущт.

Автобусхэу илъэси 10-кIэ узэкIэIэбэжьмэ къыдагъэкIыгъагъэхэмкIэ кIэлэцIыкIухэр зепщэнхэ узэрэфимытым кIуачIэ иIэ хъугъэ. Общественнэ транспортыр ащ къыхиубытэрэп.

2018-рэ илъэсым автомобильхэр зыщызекIорэ гъогухэм тамыгъакIэхэу 70-рэ фэдиз къатырагъэуцощт. Ахэм янахьыбэр водительхэм бэшIагъэ загъэфедэрэр, ау джы хахъохэр къафашIыгъэх. Гъогу зэпырыкIыпIэхэм, машинэхэр зыдагъэуцурэ чIыпIэхэмрэ къэуцупIэхэмрэ тамыгъакIэхэр нахьыбэу къащапалъэщтых.

Сабый пIупкIэр зытын фаехэм ар къазэраIахыщт шIыкIэр зэблахъущт.

IэкIыб хэгъэгу къикIыгъэу Урысыем Iоф щызышIэхэрэм ащыщэу машинэхэр зезыфэхэрэм къихьэгъэ илъэсым къыщегъэжьагъэу яправахэр тикъэралыгъо къыщыдахынхэ фае. Ащ пае ушэтынхэр акIущтых, хьакъулахьхэр атыщтых.

(Тикорр.).