ЗэхъокIыныгъэхэм ащагъэгъозагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и НыбжьыкIэ парламент иящэнэрэ зэхэсыгъо мы мафэхэм Правительствэм и Унэ щыкIуагъ.

офтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Парламент ипащэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Парламент икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм япIункIэ къэралыгъо политикэр пхырыщыгъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Нэгъэрэкъо Алый, нэмыкIхэри.

Владимир Нарожнэм зэхэсыгъом къекIолIэгъэ ныбжьыкIэхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи яIофшIэн зэрифэшъуашэу зэхащэнэу къяджагъ.

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэ игуадзэу Елена Майор къэблэгъэрэ хэдзынхэм зэхъокIыныгъэу афэхъугъэхэм зэхэсыгъом къекIолIагъэхэр щигъэгъозагъэх.

— Джынэс цIыфыр зыщыдэтхэгъэ чIыпIэм ымакъэ щитын фаеу щытыгъэмэ, джы ежь нахь къыпэблагъэм кIонымкIэ фитыныгъэ иIэщт. — къыIуагъ Елена Майор.

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Мамыекъо Казбек зэхэсыгъом хэлэжьагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, къэралыгъо къулыкъухэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр гъогум къытехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм къащыгъэкIэгъэныр, цIыфхэм ящыIэныгъэ къэухъумэгъэныр ары. Мыгъэ пыкIыгъэ мэзэ 11-м къыкIоцI Адыгеим игъогухэм къатехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм апкъ къикIыкIэ зидунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ къыщыкIагъ. Ау гумэкIыгъор джыри дэгъэзыжьыгъэ хъугъэп ыкIи ныбжьыкIэхэр мыщ нахь чанэу къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мамыекъо Казбек игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр анахьэу зыукъохэрэр водитель ныбжьыкIэхэр ары. Мы илъэсым гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием икъулыкъушIэхэм ешъуагъэу рулым кIэрыс водитель 1965-рэ къагъэуцугъ, ахэм янахьыбэм аныбжь илъэс 18-м къыщегъэжьагъэу 35-м нэсы.

Федеральнэ законым ипроектэу «УФ-м административнэ хэбзэукъоныгъэхэмкIэ и Кодекс ия 5.35-рэ статья зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIорэр АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм хэлъхьэгъэным парламентарий ныбжьыкIэхэм дырагъэштагъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр зыныбжь имыкъугъэ сабыйхэм алъэныкъокIэ ны-тыхэм япшъэрылъхэр икъу фэдизэу зэрамыгъэцакIэрэр щыгъэзыегъэныр ары.

(Тикорр.).