Зэтегъэпсыхьагъ, цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэ­рэм ащыщ псауныгъэр къэухъу­мэгъэным исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, ыпэкIэ лъыкIотэныр. Мы лъэныкъомкIэ республикэм щызэшIуахыгъэр бэ. Ахэм зэу ащыщ аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ Диагностическэ гупчэр. ЫпэкIэ цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу зыщарагъэгъотыщтыгъэхэ учреждениехэм, поликлиникэхэм ащыщхэр мыщ къахьыжьыгъэх. Джы цIыфхэм ящыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр зы чIыпIэм щафагъэцэкIэнхэ амал щыIэ хъугъэ.

Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ Диагностическэ гупчэу Мыекъуапэ щашIыгъэм иIофшIэн бэмышIэу ригъэжьагъ.

Клиникэ ыкIи диагностикэ базэхэр зэзыпхырэ Гупчэм хэтых: республикэ диабетологическэ гупчэр, патологиемкIэ гупчэр, диагностическэ отделениер, нэмыкIхэри. Гупчэм специалист зэфэшъхьафхэм Iоф щашIэ. Ащ изэтегъэпсыхьан къыдыхэлъытагъэу аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ медицинэ оборудованиер чIагъэуцуа­гъ. Ахэм ащыщых кIэу къе­жьагъэхэ медицинэ Iэмэ-псымэхэу магнитнэ-резонанснэ томографыр, спиральнэ компьютернэ томографыр, рентгенологическэ, эндоскопическэ, ультразвуковой ыкIи лабораторие оборудованиер. Мы проектым ишIуагъэкIэ технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур респуб­ликэм щыпсэухэрэм нахь алъы­Iэсыгъ.

Гупчэм непэ иIофшIэн зэрэзэхищэрэм, медицинэ учреждениехэу ащ агъэкощыгъэхэм тащигъэгъозагъ ипащэу агъэ­нэфэгъэ Георгий Васильевым.

Шъхьадж ищыкIэгъэ IэпыIэгъур…

Гупчэм ичIэхьапIэ къыще­гъэжьагъэу аужырэ къатым нэс къыщыпкIухьанкIэ Iэрыфэгъоу шIыгъэ. УищыкIагъэр зытет къатыр, узыдэкIон фэе лъэныкъор тыдэкIи тетхагъ, сымаджэу къэкIуагъэм къыгурыIонэу пстэури гъэпсыгъэ.

— Апэрэ къатым шъобж­хэмкIэ IэзапIэр (травматологическэ поликлиникэр), регистратурэр ыкIи лабораториер тетых. Травматологическэ поликлиникэр тапэкIэ урамэу Первомайскэр, 230-м щыIагъ. Къыхэгъэщыгъэн фае мы IэзапIэм чэщи мафи зэпымыоу Iоф зэришIэрэр. Ащ чIэхьэпIэ шъхьаф иIэу, сыма­джэу къеуалIэхэрэмкIэ Iэрыфэгъоу щыт, — къыIуагъ Георгий Васильевым.

ЯтIонэрэ къатым МРТ-р, компьютернэ томографие зыща­шIыщтыр, функциональнэ диагностикэмкIэ отделениер тетых.

Я 3-рэ къатым тэрэзэу зэхэзымыххэрэм зыщяIазэхэрэ гупчэр (сурдологическэ гупчэр ыпэкIэ урамэу Прямая, 2Б-м щыIагъ), рентген, УЗИ, диагностикэ зыщашIырэ отделениехэр арых щыIэхэр.


Я 4-рэ къатым профессиональнэ патологием игупчэ, консультативнэ отделениеу хирургхэр зычIэсхэр тетых.

Я 5-рэ къатым травматологическэ, поликлиническэ от­делениехэр, консультативнэ отделениер (ыпэкIэ ар урамэу Комсомольскэр, 230-м щыIагъ), мафэрэ сымаджэхэм IэпыIэгъу зыщафэхъухэрэ, кардиологическэ диспансерыр тетых. Джащ фэдэу мыщ физиотерапевтическэ кабинетхэри щыIэх.

Я 6-рэ къатым эндоскопие, юридическэ, медицинэ статистикэм яотделхэр тетых, хъар­зынэщыр, эндоскопием еп­хыгъэу операциехэр зыща­шIыщтыри мы къатым щагъэп­сыгъ.

Я 7-рэ къатым администрациер, бухгалтериер, плановэ- экономическэ отделыр тетых. Конференциехэр, зэхахьэхэр, егъэджэнхэр зыщыкIощт актовэ залри хэт.

АмалышIухэр къетых

— Отделение пэпчъ Iэмэ-псымэхэу ищыкIагъэхэр аIэкIагъэхьагъэх. Сымаджэу Диагностическэ гупчэм къеолIагъэм ищыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъу ыгъотыным фытегъэпсыхьагъ, — къыIуагъ Георгий Васильевым. — Чэщ-зымафэм нэбгырэ 200 — 300 гупчэм къэкIуагъэу регистратурэм щатхы. Ахэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур щагъотыным медицинэ учреждениер фытегъэпсыхьагъ. Аужырэ шапхъэхэм ади­штэрэ оборудование, шIэныгъэ куухэр зыIэ­кIэлъхэ специалистхэр мыщ щызэхэтыугъоя­гъэх. Сэкъатныгъэ зи­Iэхэ цIыфхэмкIэ медицинэ учреждениер Iэ­рыфэгъу, курэжъыем исхэм апае чIэхьапIищ иI.


Мэхьанэшхо раты

Непэрэ мафэхэм къэралыгъом ипащэхэми, чIыпIэхэм ащыIэ хэбзэ къулыкъушIэхэми анахьыбэрэ зигугъу ашIыхэрэ Iофыгъо­хэм ащыщ псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ къулыкъум игъэ­кIэжьын. Сыд фэдэрэ къэ­ралыгъуи иэкономикэ изытет, хэхъо­ныгъэу ышIыхэрэм пстэуми апэу уасэ зэрафашIырэр ащ щыпсэурэ цIыфхэм япсауныгъэ къэ­ухъумэгъэныр зэрэзэхэщагъэр ары. УицIыфхэр мыпсаухэу, унагъохэм, ахэм къарыхъухьэрэ сабыйхэм псауныгъэ яIэным удэмылажьэмэ, упытэн, ыпэкIэ улъыкIотэн плъэ­кIыщтэп.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ нахьышIум ылъэны­къокIэ зэрэзэхъокIырэр непэ тинэрылъэгъу. ПсэолъакIэхэр къызэIуахых, медицинэ учреж­дениехэм гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудование зэрагъэгъоты. Диагностическэ гуп­чэм ишIуагъэкIэ республикэм медицинэ IэпыIэгъур зэрэщагъэ­цакIэрэм идэгъугъэ зыкъызэриIэтыщтым щэч хэлъэп. Гу­зэжъогъу чIыпIэ зифэхэкIэ, вертолетыр къызщетIысэхын ылъэкIыщт площадкэри мыщ дыхэтыщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.