Зэпэмычыжьэхэм тигуапэу талъыплъэщт

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэтхэ командэхэм яя 23-рэ ешIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:0, «Енисей» — «Уфа» — 0:0, ЦСКА – «Оренбург» — 2:3, «Арсенал» — «Урал» — 0:0. «Ахмат» — «Локомотив» — 1:3, «Динамо» — «Краснодар» — 1:1, «Зенит» — «Анжи» — 5:0, «Ростов» — «Спартак» — 2:1.

«Зенит» дышъэр къыдихынымкIэ иамалхэм ахэхъуагъ. «Спартак» Москва зэкIэлъыкIоу ешIэгъуитIу шIуахьыгъ. ЦСКА-р «Оренбургым» зыIокIэм, текIоныгъэр зыIэкIигъэкIыгъ. Арэу щытми, гугъэр зыми чIинагъэп. ЦСКА-р «Локомотивым» зыдешIэкIэ, зэнэкъокъум щылъыкIотэщтыр нахь къэнэфэщт. «Зенит» Краснодар щешIэщт. ТекIоныгъэр командитIуми ящыкIагъ. «Краснодар» итренер шъхьаIэу Мурад Мусаевым къызэриIуагъэу, ды­шъэм фэбанэхэрэм тигъунэгъу краим икомандэ ащыщ. Краснодар истадион тIысыпIэ нэкI имыIэжьэу зэнэкъокъур кIощтэу зэхэщакIохэр мэгугъэх.

Спортыр зышIогъэшIэгъонхэу Адыгеим икIыщтхэр нэбгырабэ мэхъух. Мыекъуапэ щыщхэм зэралъытэрэмкIэ, футбол дахэ Краснодар щеплъыщтых…

ЧIыпIэу зыдэщыIэхэр

Я 23-рэ ешIэгъухэм ауж командэхэр чIыпIэу зыдэщыIэхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.
1. «Зенит» — 48
2. «Локомотив» — 42
3. «Краснодар» — 42
4. ЦСКА – 40
5. «Спартак» — 36
6. «Ростов» — 35
7. «Оренбург» — 32
8. «Арсенал» — 32
9. «Рубин» — 30
10. «Ахмат» — 30
11. «Крылья Советов» — 27
12. «Урал» — 27
13. «Динамо» — 25
14. «Уфа» — 21
15. «Анжи» — 19
16. «Енисей» — 13.
Я 24-рэ ешIэгъухэр
19.04
«Анжи» — «Ахмат»
20.04
«Уфа» — «Арсенал»
«Оренбург» — «Ростов»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Локомотив» — ЦСКА
«Краснодар» — «Зенит»
21.04
«Урал» — «Рубин»
«Спартак» — «Енисей».
Мурадэу яIэри, чIыпIэу зыдэщытхэри зэпэблагъэхэу апшъэрэ купым хэтхэ командэхэм ащыщ­хэр зэдешIэщтых. Зэнэкъокъур нахь гъэшIэгъон зэрэхъурэр къы­дэтлъытэзэ, тигуапэу зэIукIэгъу­хэм талъыплъэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.