Зэнэкъокъум зэфещэх

Урысые Федерацием икIэлэеджакIохэм яя VIII-рэ Спартакиадэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм Краснодар краим атлетикэ псынкIэмкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Гъунэгъу шъолъырым испортсменхэм ягушIуагъо адэдгощы тшIоигъоу гущыIэгъу тафэхъугъ.

— Адыгэ Республикэм тыщыIэу хэгъэгум апэрэ чIыпIэр къызэрэщыдэтхыгъэм тырэгушхо, — къытиIуагъ Краснодар краим атлетикэ псынкIэмкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Виталий Смирновым. — БэшIагъэу Москва, Москва хэкум, фэшъхьаф командэ лъэшхэм тянэкъокъу. Апэрэу татекIуагъэшъ, лъэшэу тэгушIо. Адыгэ Республикэм спорт псэолъэ дэгъухэр щагъэпсыгъэх. Стадионыр дахэ. Урысыем ишъолъыр 49-рэ кIэух Спартакиадэм зыхэлажьэм, дышъэ медальхэр Мыекъуапэ къызэрэщытхьыгъэхэр егъашIи тщыгъупшэщтэп.

Гъунэгъу краим икIэлэеджакIохэр зэнэкъокъум къыхэщыгъэх. Олеся Солдатовам метрэ 400-р къызечъым, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Ащ ыуж къинэгъэ пшъашъэхэм ащыщэу Свердлов хэкум къикIыгъэм къэзэрэтиIуагъэу, Олеся Солдатовам щысэ тепхынэу щыт. ПсынкIэу апэ ишъын елъэкIы.

Ядрор дзыгъэнымкIэ Елена Лысенкэм апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Алексей Пустовоир икIыхьагъэкIэ къызэлъэм, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ. Анастасия Еремян метрэ 1500-р къызечъым, ящэнэрэ хъугъэ. Дженнифер Акиниймикэ метри 100-м, 200-м апэрэ чIыпIэхэр къащихьыгъэх. Пхъапэр зэIэпахызэ пшъашъэхэр метрэ 400-м зыщызэнэкъокъухэм, текIоныгъэр къыдахыгъ.

— Спортым ишIуагъэкIэ нэIуасэу тиIэхэм ахэхъо, — къеIуатэ Олеся Солдатовам. — Адыгэ Республикэм дахэу къыщытпэгъокIыгъэх. Ансамблэу «Налмэсыр» къызэрэшъуагъэм тигуапэу теплъыгъ. Iоныгъо мазэм атлетикэ псынкIэмкIэ хэгъэгум изэIукIэгъухэр Адлер щыкIощтых. Адыгеим щыщхэри ащ хэлэжьэщтых…

О. Солдатовам я 8-рэ классыр къыухыгъ. Еджэныр бжыхьэм зыригъэжьэжькIэ, ишъыпкъэу спортым пылъыщт.

— Спартакиадэм ишIуагъэкIэ спортсменхэм, тренер цIэрыIохэм нэIуасэ тафэхъугъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 1-м ипащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Сергей Сухановым. — Тистадионхэм зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэр тапэкIи ащызэхэтщэщтых.

Спартакиадэм исудья шъхьаIэу Петр Безъязычнэм къытфиIотагъэр макIэп. Хэгъэгум икIэлэеджакIохэр апэрэу Мыекъуапэ зэрэщызэнэкъокъугъэхэм мэхьэнэ ин ритыгъ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.