«ЗэкIэ къыхиубытэжьыщтба?»

Урысыем икIырэ цIыфхэр бэу Тыркуем зыгъэпсэфакIо зыкIакIохэрэр путевкэхэр зэрэмылъэпIэ дэдэхэм изакъоп, тыркухэм «зэкIэ къыхеубытэ» зыфиIорэ системэр къызэрэдыхалъытэрэми пай. Ащ къикIырэр псыри къыппэблагъэу,чэщыр зыщипхыщтыри хьазырэу, узщышхэщт чIыпIэхэри хьакIэщхэм зэрахэтхэр ары. ЦIыфхэмкIэ ар гупсэф, ащ пай Тыркуем зыкъыщагъэпсэфыным зыкIытегушIухьэхэрэри.

Тыркуем исатыушIхэмрэ иремесленникхэмрэ яконфедерацие ипащэу Бендеви Паландокен бэмышIэу къызэриIуагъэмкIэ, джы системэу «зэкIэ къыхеубытэ» зыфиIорэр Тыркуем изыгъэпсэфыпIэхэм щатырахыжьын алъэкIыщт.

ЗэкIэ зыхэхьэрэ системэр нахьыбэу зыгъэфедэхэрэр нэмыц ыкIи урыс зекIохэр ары. Ахэм хьакIэщхэр бэрэ къабгынэхэрэп, уахътэр къызэрэсэу шхапIэхэри къяжэх. Ащ къыхэкIэу къалэхэм ячIыпIэ гъэшIэгъонхэр, саугъэтхэр, архитектурэр алъэгъурэп ыкIи зыфэдэхэр икъоу зэрагъашIэхэрэп. Туроператорхэм 2023-рэ илъэсым нэс зекIон хъызмэтым федэу къырагъэхьырэм хагъэхъон агу хэлъ. Ащ фэшъхьафэу зэрэдунаеу нахь цIыфыбэ зыдэкIорэ хэгъэгуи 5-м ащыщ Тыркуер зэрашIыщтым ахэр фэбэнэщтых. Ау «зэкIэ къыхеубытэ» зыфиIорэ шIыкIэр тапэкIэ джыри агъэфедэщтмэ, ямурад къадэмыхъуным тещыныхьэх. ЗыгъэпсэфакIо къакIохэрэр хьакIэщхэм къарыкIыхэзэ ашIынэу, нахьыбэрэ экскурсиехэм кIонхэу, тучанхэм, бэдзэрхэм ащыщэфэнхэу фаех. Джащыгъум яремесленникхэм яIэшIагъэхэри IуагъэкIынхэ алъэкIыщт.

Илъэс къэс Тыркуем нэбгырэ миллион 50-м къыщымыкIэу зыгъэпсэфакIохэр къызэращэщтхэм хабзэри, туроператорхэри фэбэнэщтых.

ШЪАУКЪО Аслъангуащ.