ЗэкIэри игъо ифэщтых

ЫпкIэ хэмылъэу фэтэрхэр приватизацие шIы­гъэнхэм пIалъэу иIэр ыпэкIэ зэрагъэнэфэгъагъэм фэдэу гъэтхапэм и 1-м ухыгъэщтэп.

Зыщыпсэухэрэр ыпкIэ хэмылъэу приватизацие шIы­гъэ­ным Урысыем пIалъэу щыриIэр 2017-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м аухынэу щытыгъ, ау Правительствэм унашъо ышIыгъ а Iофым пIэлъэ гъэнэфагъэ имы­Iэу гъэпсыгъэнэу. Унашъоу Владимир Путинымрэ Дмитрий Медведевымрэ зигъо алъэгъу­гъэр хэбзэгъэуцугъэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатхэм аухэсыгъ. Мэзаем и 8-м Къэралыгъо Думэм ятIонэрэ еджэ­гъумкIэ дыригъэштагъ зычIэсхэ унэр ыпкIэ хэмылъэу приватизацие шIыгъэным пIэлъэ гъэнэфагъэ имыIэжьэу зыгъэ­псырэ законопроектыр. Ящэнэрэ ыкIи кIэухэу щыт еджэ­гъумкIэ законопроектыр мэзаем и 10-м аштэнэу агъэнэфагъ.

Приватизацием пIэлъэ гъэнэфагъэ имыIэу гъэпсыгъэным ехьылIэгъэ унашъо зэрашIыгъэр Дмитрий Медведевым къыIуагъ. «Партиеу «Единэ Рос­сиемкIэ» сисэнэхьатэгъухэм ыкIи зифэ­шъошэ IофхэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэу Правительстэм хэтхэм игъо афэслъэгъугъ зычIэсхэ фэтэрхэр цIыфхэм ыпкIэ хэмылъэу приватизацие зэрашIырэм пIэлъэ гъэнэфагъэ иIэу зэрэщыты­гъэр техыжьыгъэнэу. А гупшы­сэм ахэм къыдырагъаштэ. А кIэщэкIоныгъэр пIэлъэ бла­гъэм хэбзэгъэуцугъэкIэ тыухэсыщт, ыпэкIэ зэрэдгъэнэфэгъагъэм фэдэу ыпкIэ хэмылъэу фэтэрхэр приватизацие шIыгъэнхэм пIалъэу иIагъэр гъэтхапэм и 1-м аухыщтэп — къыригъэ­хьагъ Премьерым Faсebook-м щыриIэ нэкIубгъом.

Урысыем и Президент ­ипресс-секретарэу Дмитрий ­Песковым къыIуагъ апэрэ мафэхэм къащыублагъэу мы Iофыр ащ тетэу гъэпсыгъэным Владимир Путиным зэрэды­ригъаштэщтыгъэр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын нахьыпэм ыпкIэ хэмылъэу приватизациер гъэпсыгъэным пIа­лъэу иIэр 2020-рэ илъэсым нэсэу граждан куп зырызхэмкIэ зэрэщытыгъэр ыкIи ифэ­шъошэ законопроект Къэралыгъо Думэм апэрэ еджэгъумкIэ щылэ мазэм зэриштэгъагъэр. Апэрэ екIолIакIэм зэригъэна­фэщтыгъэмкIэ, ащ къыхиубытэщтыгъэхэр Къырым щыпсэухэрэр, зэхэтэкъонэу щыт унэхэм къачIащыжьыгъэхэр ыкIи кIэлэцIыкIу ибэхэр ары. Адрэ­хэмкIэ приватизациер зэфа­шIыжьыщтыгъ.

Арэу щытми, мы пIалъэм ехъулIэу хэгъэгум приватизацие щашIыгъэр фэтэрхэм ­япроцент 78-рэ ныIэп. Къэралыгъом фэтэрыр къыIызыхы­гъэхэм ащыщхэм приватизациер зыкIагъэжъажъэрэр дэ­шъхьахыхэ паекIэ арэп. Фэтэр къызэратыщтэу чэзыум хэтхэм, общежитиехэм ачIэсхэм, дзэ къэлэ цIыкIухэм адэсхэм, нэмыкIыбэхэми Къырым щып­сэухэрэм ыкIи фэгъэкIо­тэныгъэ зиIэхэм анахь мы­ма­кIэу ыпкIэ зыхэмылъ приватизациер ящы­кIагъэу щыт. Ащ нэмыкIэу, зычIэсхэр яунаеу гъэ­псыгъэным ашIапэзэ нэмы­кIыбэхэм кIыхьэ-лыхьэ зыра­гъэшIы пстэуми зэдыряеу гъэ­псыгъэ мылъкум пае атырэр къагъэнэжьы ашIоигъоу ыкIи мыкощырэ мылъкум техъорэ хэбзэIахьым зэрэхахъорэм къызэтыриIажэхэзэ. Арэу щытми, ахэми приватизациер ашIыщт фэтэрыр кIэнэу къафагъэнэжьыным е ащэн алъэ­кIынэу щытыным фэшI. ЕтIани къыхэкIы зэIахьылхэм приватизацием дезымыгъаштэхэрэр ахэтхэу.

Экспертхэм зэралъытэрэмкIэ, ыпэрэ шIыкIэм тегъэпсы­кIы­гъэ законыр заштэм ыуж цIыфхэм приватизациемкIэ хьал-балыкъэу къахэхьэгъагъэр джы законыкIэм щымыIэжь ышIыщт. Джы фэтэрыр приватизацие ашIынэу зэкIэри игъо ифэщтых.

(Тикорр.).