«Зэкъошныгъ» — «Спартак»

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 26-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 4-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Краснодар-3» — «Мэщыкъу» — 0:1, «Академия» — «Легион» — 0:3, «Волгарь» — «Зэкъошныгъ» — 2:0, «Ангушт» — СКА — 0:1, «Черноморец» — «Биолог» — 2:0, «Динамо» — «Урожай» — 2:1, «Спартак» Нч – «Чайка» — 0:0.

Я 27-рэ ешIэгъухэр

11.05
«Зэкъошныгъ» — «Спартак» Нч
«Динамо» — «Волгарь»
«Мэщыкъу» — «Урожай»
«Спартак» Вл – «Краснодар-3»
«Чайка» — «Черноморец».
ШъунаIэ тешъудз:
«Зэкъошныгъэм» мэлылъфэ­гъум и 30-м ешIэгъу иIагъ. Пятигорскэ икомандэу «Мэщыкъом» зыIокIэм, 4:3-у текIоныгъэр къыдихыгъ. ТиешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ахмедханов, Iащэ, Къонэ – тIогъогогъо.

ЧIыпIэхэр

1. «Чайка» — 58
2. «Урожай» — 57
3. «Волгарь» — 52
4. «Черноморец» — 43
5. «Зэкъошныгъ» — 39
6. «Легион» — 37
7. «Спартак» Нч – 35
8. «Биолог» — 34
9. «Спартак» Вл – 29
10. «Мэщыкъу» — 28
11. «Динамо» — 27
12. «Краснодар-3» — 24
13. СКА – 21
14. «Ангушт» — 15
15. «Академия» — 9.

ЖъоныгъуакIэм и 11-м «Зэ­къошныгъэр» Налщык икомандэу «Спартакым» Мыекъуапэ щыIу­кIэщт. ЕшIэгъур мафэм сыхьатыр 4-м аублэщт.