«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пиублэжьынэу зегъэхьазыры. Мы мафэхэм тикомандэ Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. «Зэкъошныгъэр» 1:0-у «Сокол» Саратов текIуагъ. Никита Катаевым къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзагъ. Краснодар краим изэнэ­къокъу щешIэрэ «Медик» Шъачэ «Зэкъошныгъэр» 7:0-у текIуагъ.

Ящэнэрэ ешIэгъур

«Зэкъошныгъ» — «Волгарь» Астрахань – 2:0. Мэзаем и 27-м Шъачэ щызэIукIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 46), Хьагъур, Катаев, Бровчук, Черов, Къонэ (Крылов, 75), Белов (Юрченко, 80), Мамонов (Кирьян, 81), Ахмедханов, Домшинский (Кадимов, 46), Ещенко (Дыхъу, 80).Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Кадимов – 62, Ахмедханов – 76.

— «Зэкъошныгъэм» ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ. Аужырэ ухъумакIоу гупчэм дгъэуцугъэ Хьагъур Руслъан цыхьэшIэгъу, игъусэхэм агурэIо, егъэдаIох. «Зэкъошныгъэр» ыпэкIэ зилъыкIэ ухъумакIохэри, гупчэм итхэри шIыкIэшIухэм алъэхъух. Пчъа­гъэм хагъэхъон алъэкIынэу тиешIа­кIохэр чIыпIэшIу ифэхэу бэрэ къыхэкIыгъ. Хэгъэгум изэнэ­къокъу тыхэлэжьэным тыфэхьазырэу гъэтхэпэ мазэм и 4-м Мыекъуапэ къэдгъэзэжьыщт, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый.

«Зэкъошныгъэм» ешIэкIуи 3 хэкIыжьыгъ, кIэу зыпари аштагъэгоп. НахьыпэкIэ тикомандэ хэтыгъэ Алексей Домшинскэр икIэрыкIэу къыхэхьажьыгъ. Адыгеим щапIугъэ кIалэхэу футболым яшъыпкъэу пыщагъэхэм тренер шъхьаIэр алъэплъэ, «Зэкъошныгъэм» нахь диштэщтхэм ащыщхэр С. Ешыгуаом къыригъэблэгъэнхэ имурад.

Гъэтхапэм и 3-м «Зэкъошныгъэм» ныбджэгъу ешIэгъу Шъачэ щыриIэщт, «Металлург» Магнитогорск IукIэщт, и 4-м Мыекъуапэ къыгъэзэжьыщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.