«Зэкъошныгъэм» тыфэгушIо

«Динамо» Ставрополь «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:2.
ШышъхьэIум и 1-м Ставрополь щызэдешIагъэх.
«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Хьагъур, Омаров, Кирьян, Белов, Ахмедханов, Къонэ (Делэкъу, 80), Мамонов, Кадимов (Дыхъу, 77), Крылов (Макеров, 65).
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Курачинов – 50, «Динамо». Къонэ – 61 (пенальтикIэ), Ахмедханов — 76, «Зэкъошныгъ».

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр щызыIыгъ «Динамэм» истадион ущыдешIэныр, текIоныгъэр къы­шIопхьыныр Iоф къызэрыкIоп. «Динамэм» иешIакIэ пэшIорыгъэ­шъэу «Зэкъошныгъэм» зыщигъэгъозагъ. Ащ мэхапIэу иIэхэр тиешIакIохэм къыдалъы­тэхэзэ апэкIэ лъыкIуатэщтыгъэх. А. Курачиновым тазыркIэ тикъэ­лапчъэ Iэгуаор къызыдедзэм, «Зэкъошныгъэр» пчъагъэм емызэгъэу «Динамэм» иухъумакIохэр нахьыбэрэ ыгъэгумэкIыхэу фе­жьагъ. «Зэкъошныгъэм» икапитанэу Къонэ Амир пенальтикIэ пчъагъэр зэфэдиз ышIыгъ. Ризван Ахмедхановым тазырыр дэгъоу ыгъэцакIи, бысымхэм якъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ – 1;2.

ЕшIэгъур аухыфэ «Зэкъошныгъэм» «Динамэм» иухъумакIохэр ыгъэрэхьатыгъэхэп, гумэкIы­гъуабэ къафихьыгъ.

— Ставрополь тыщешIэзэ, зэIукIэгъур зытэухым ыужи Адыгеим щыщ нэбгырабэ телефонкIэ къытфытеуагъ, текIоныгъэр къы­зэрэдэтхыгъэм фэшI къытфэгу­шIуагъ. «Тхьашъуегъэпсэу» гъэзетымкIи ясIожьы сшIоигъу. ШышъхьэIум и 1-р Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Маф. Рес­публикэм мэфэкIыр зыщыха­гъэу­­­нэфыкIырэ пчыхьэм тэ Ставрополь фубол тыщешIагъ. Зэ­нэкъо­къум къыщыдэтхыгъэ те­кIо­ны­гъэр Адыгэ Республикэм имэфэкI фэтэгъэхьы, — къытиIуагъ «Зэ­къош­ныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый.

Аужырэ илъэсхэр зэбгъап­шэхэмэ, «Зэкъошныгъэм» зэнэ­къо­къум апэрэ чIыпIэр щиIыгъэу зыкIи къыхэкIыгъэп. Тигъэзет­еджэхэм, спортыр зышIогъэшIэгъонхэм ацIэкIэ «Зэкъошныгъэм» тыфэгушIо, зэнэкъокъум илъэгапIэхэм нахьыбэрэ алъыIэсынэу фэтэIо.

ЕшIэгъухэр

«Черноморец» — «Спартак» Нч – 1:1, «Волгарь» — СКА – 1:0, «Краснодар-3» — «Легион» — 4:1, «Мэщыкъу» — «Биолог» — 0:0, «Интер» — «Спартак» Вл – 1:0, «Алания» — «Анжи» — 2:1, «Махачкала» — «Урожай» — 2:0.

ЧIыпIэхэр

1. «Зэкъошныгъ» — 0
2. «Краснодар-3» — 7
3. «Волгарь» — 7
4. «Динамо» — 6
5. «Махачкала» — 6
6. «Спартак» Нч – 5
7. «Легион» — 4
8. «Интер» — 4
9. СКА – 3
10. «Алания» — 3
11. «Биолог» — 3
12. «Анжи» — 2
13. «Черноморец» — 2
14. «Мэщыкъу» — 2
15. «Урожай» — 1
16. «Спартак» Вл – 0.
ШышъхьэIум и 9-м «Зэкъошныгъэр» «Интер» Щэрджэскъал IукIэщт. ЕшIэгъур мафэм сыхьатыр 3-м Мыекъуапэ щырагъэ­жьэнэу щыт.