ЗэкъодзакIор агъэтIысыгъ

КПК-у «Народный Капиталым» иправление итхьаматэ ыкIи пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ об­ществэу «Перспектива» зыфиIорэм ипащэ алъэныкъокIэ Мыекъопэ къэлэ хьыкумым уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Ны мылъкум игъэзекIонкIэ зэкъодзэгъэ Iоф 50 фэдиз зэ­рэзэрихьагъэм къыхэкIэу бзы­лъфыгъэр агъэмысэ.

«2015-рэ илъэсым къыще­­гъэжьагъэу 2016-м нэс ны мылъ­кумкIэ псэупIэ ащэфы-
ным епхыгъэу гъэпцIэгъэ Iоф зыхэлъ зэзэгъыныгъэхэр бзэ­джашIэм цIыфхэм адишIыгъэх», — къеты АР-м и Прокуратурэ.

Ны мылъкум къыкIэкIорэ ахъ­щэр къызэратыгъэхэм ядокументхэм ягъусэу мыщ фэдэ зэзэгъыныгъэ нэпцIхэр Пен­сиехэмкIэ фондым IэкIагъахьэщтыгъэ, нэужым предпринимателым ыкIи ащ иIахьылхэм ясчет ахъщэр ихьэщтыгъэ. Мы шIыкIэр къызфигъэфедэзэ, сомэ миллион 19-м ехъу гъэпцIакIом къызIэкIигъэхьагъ.

Ащ нэмыкIэу Мыекъуапэ щы­псэурэ нэбгыри 4-мэ зэкъодзэн бзэджэшIагъэхэр адызэрихьа­гъэу агъэунэфыгъ. ГъэпцIакIом ахъщэ чIыфэ къаIихи, ариты­жьыгъэп.
«ЫпшъэкIэ бзылъфыгъэм пшъэдэкIыжьэу тыралъхьагъэр зэримыпщыныгъэм къыхэкIэу, илъэси 10 хьапс хьыкумым ты­рилъхьагъ, ащ щыщэу илъэсрэ ныкъорэ зэрэчIэсыщтыр», — къеты АР-м и Прокуратурэ.