Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэрэ Иор­данием иуниверситетэу Аль-Исра иректорэу Басам Малкавирэ апшъэрэ еджапIэхэр зэрэзэдэпсэущтхэм ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх. Iофтхьабзэр Иорданием щыкIуагъ.

Зэзэгъыныгъэр анахьэу зы­фэгъэхьыгъэр информационнэ технологиехэмкIэ, бизнесымкIэ, юриспруденциемкIэ, бзэшIэныгъэмкIэ, культурологиемкIэ ыкIи фармацевтикэмкIэ сэнэхьатхэр арых. Ащ къыделъытэх бакалавриатымкIэ, магистратурэмкIэ научнэ проект зэфэшъхьафхэр ыкIи студентхэмрэ кIэлэегъа­джэхэмрэкIэ еджапIэхэр зэхъо­жьынхэр.

Адыгеим икIыгъэ делегациер еджапIэу ыкIи кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэу адыгабзэр зыщызэрагъашIэхэрэми ащыIагъ.

Мыр Адыгэ къэралыгъо университетым иректорыкIэ ащ фэдэ иапэрэ Iофтхьабз.
(Тикорр.).