Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Москва щыIагъ, тихэгъэгу икъэлэ шъхьаIэ имэрэу Сергей Собянинымрэ арырэ зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ, зэдэлэжьэныгъэм ехьылIэгъэ Зэзэгъыныгъэм Москва имэрие изал Фыжь щызэдыкIэтхагъэх.

Адыгеим илIыкIохэм ахэтыгъэх Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ Федерацием и Совет хэт Хъопсэрыкъо Мурат, Адыгеим ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатэу Владислав Резник, Адыгэ Респуб­ликэм иофициальнэ лIыкIоу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Трахъо Тимур. Москва и Правительствэ ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх щынэгъончъагъэмрэ информационнэ политикэмрэ яIофыгъохэмкIэ Москва имэр игуадзэу Александр Горбенкэр, джащ фэдэу лъэпкъ политикэмкIэ ыкIи шъо­лъыр­хэм азыфагу илъ зэпхыныгъэхэмкIэ къалэу Москва и Департамент ипащэу Николай Сучковыр.

Шъолъырхэм азыфагу илъ зэфыщытыкIэхэм язегъэушъомбгъун ехьылIа­гъэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх. Москва и Правительствэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ сатыу-экономикэ, научнэ-техническэ ыкIи культурнэ зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыщтым ехьылIэгъэ Зэзэгъыныгъэу зэда­шIыгъэм ягухэлъхэр щыгъэпытэжьыгъэ хъугъэх. Москва имэрэу Сергей Собянинымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ документым аIапэ кIадзэжьыгъ.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ шъолъы­ритIумэ азыфагу илъ зэфыщытыкIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным иамал зэрэщыIэм яцыхьэ зэрэтелъыр Москварэ Адыгеимрэ яIэшъхьэтетхэм къагъэшъып­къэжьыгъ.

«Адыгеимрэ Москварэ товарэу зэIэкIагъахьэрэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу, социальнэ, медицинэ, туризмэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ язэпхыны­гъэхэр нахь мэпытэх. Республикэм щыпсэухэрэмрэ Москва дэсхэмрэ яфедэ зыхэлъ зэфыщытыкIэхэм тапэкIи хэхъоныгъэ афэхъуным тызкIэтхэгъэ Зэзэгъыны­гъэр зэрафэлэжьэщтым сицыхьэ телъ», — къы­Iуагъ Сергей Собяниным.

«БэшIагъэ IофшIэн ыкIи къошныгъэ зэфыщытыкIэхэр тазыфагу зилъхэр. Сэ зэрэслъытэ­рэмкIэ, щыIэныгъэм илъэны­къуабэхэмкIэ тишъолъырхэм язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зызэриушъомбгъущтым сицыхьэ телъ, кIочIакIэ ащ къы­хэзылъхьащтхэм непэ тызыкIэтхэгъэ Зэзэгъыныгъэр зэу ащыщ. Проект гъэ­нэ­фагъэхэр щыIэ хъунхэмкIэ, товарэу зэIэкIэдгъахьэрэм нахь зиу­шъомбгъунымкIэ тизэзэгъыныгъэхэм амал къатынэу тэгугъэ. Экономикэм, культурэм, гуманитар лъэныкъохэм хэхъоныгъэ ашIыным бгъуитIуми тифедэ хэлъ, тимурадхэр къызэрэддэ­хъущтхэми сицыхьэ телъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэ­мкIэ, общественнэ чIыпIэхэр зэтегъэ­псыхьэгъэнхэмкIэ, социальнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, гъэсэныгъэм епхыгъэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ инновационнэ екIолIакIэхэу, Iофтхьабзэхэу Москва щызэрахьэхэрэр республикэмкIэ гъэшIэгъоных. Псауныгъэм икъэухъумэн­кIэ, врачхэм яIэпэIэсэныгъэ зэлъягъэшIэгъэнымкIэ, Москва иIэзэпIэ шъхьа­Iэхэм республикэм щыпсэухэрэм медицинэ IэпыIэгъу къащаратынымкIэ язэдэ­лэжьэныгъэ мэпытэ. Туризмэм ылъэны­къокIи амалышIухэр зэрэщыIэхэр ха­гъэ­унэфыкIыгъ. Адыгеир хэгъэгум ичIыпIэ гъэпсэфыпIэ анахь цIэрыIохэм зыкIэ ащыщ мэхъу. Зэдэлэжьэныгъэм тегъэ­псыхьагъэу Москва и Правительствэ туризмэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ, лIыкIохэмкIэ зэхъожьынхэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфын тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ, зызгъэпсэфырэ цIыфхэм программэ гъэшIэгъонхэр афызэхэщэгъэнхэмкIэ амалыкIэхэр щыIэ мэхъух.

Адыгеим и ЛIышъхьэ игъо къафилъэгъугъ инвестиционнэ ыкIи сатыу-экономикэ IофшIэным ихэхъоныгъэкIэ непэ щыIэ амалхэр нахь чаныгъэ хэлъэу агъэфедэнхэу. Адыгеим и АПК экологием ылъэныкъокIэ продукцие къабзэу къаIэкIигъахьэрэр нахьыбэ хъумэ зэрашIоигъор Москва ипащэхэм къыхагъэ­щыгъ. ХэтэрыкIхэм, пхъэшъхьэ-мышъхьэ­хэм, щэм хэшIыкIыгъэхэм, адыгэ къуаеу цIэрыIо хъугъэри ахэм зэрахэтэу, япхыгъэу яшIоигъоныгъэхэр къыраIотыкIыгъэх. Мы илъэсым чъэпыогъум Адыгэ Респуб­ликэм ипавильонэу гъомылэпхъэ гупчэу «Фуд Сити» зыфиIорэм икъэгъэлъэгъонхэр зыщыкIуагъэхэр ащкIэ къекIунэу алъытагъ.

Предприниматель IофшIэным кIэгушIунхэм, IофшIэным епхыгъэ зэдэлэжьэныгъэм иамалыкIэхэр къыхэхыгъэнхэм апае зишIуагъэ къэкIощт Iофтхьабзэхэр зэра­хьанхэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх. Псауныгъэм икъэухъумэн, культурэм, спортым, цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм анаIэ нахь атырагъэтынэу ащ къыделъытэ. Адыгеим къыщыхъугъэхэу Москва щыпсэухэрэр хэлажьэхэзэ шъолъыритIумэ зэ­дызэхащэрэ Iофтхьабзэхэр рекIокIых. Адыгеим ищыкIэгъэ специалистхэр гъэ­хьа­зырыгъэнхэм пае Москва иапшъэрэ еджапIэхэм бюджет чIыпIэхэр къафыхэгъэкIыгъэнхэмкIэ IофшIэн гъэнэфагъэу зэшIуахырэр лъэкIуатэ. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, шъолъыритIумэ зэдагъэцэ­кIэщт проектхэм ащыщхэр зэшIуахыхэу рагъэжьагъ. ГущыIэм пае, республикэм ипащэхэм мы илъэсым Москва, Старый Арбатым сурэткъэгъэлъэгъуапIэу «Открой для себя Адыгею!» зыфиIорэр щызэхащэгъагъ. 2022-рэ илъэсым Адыгэ автоном хэкур илъэси 100 зэрэхъурэм епхыгъэу Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Москва щызэхащэнхэу рахъухьагъ, лъэныкъуитIуми ялIыкIохэр зыхэлэжьэщтхэ культурнэ Iофтхьэбзабэ ащ щызэшIуахыщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къы­зэриIуагъэмкIэ, рахъухьагъэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм пае лъэныкъо пстэухэмкIи зэгурыIоныгъэ азы­фагу илъэу, яшIоигъоныгъэхэр, игъоу алъэгъухэрэр къыдалъытэхэзэ, язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэн фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу