Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ ПАО-у «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» зыфиIорэмрэ азыфагу илъыщт илъэситф зэзэгъыныгъэм тыгъуасэ Москва щызэдыкIэтхагъэх. Документым ыIапэ кIадзэжьыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ «ЛУКОЙЛ»-м ипрезидентэу Вагит Алекперовымрэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, компаниеу «ЛУКОЙЛ»-м илъэс 25-м ехъугъ республикэм IофшIэн гъэнэфагъэ зыщигъэцакIэрэр ыкIи цыхьэшIэгъу гъусэгъоу ары зыкъызэригъэлъэ­гъуагъэр.

«Компанием гъэхъагъэ хэлъэу ыпэкIэ регъэхъу, инфраструктурэр нахьышIу ешIы, псэуа­лъэхэр уахътэм диштэу егъэ­кIэжьых, республикэм ибюджет хэбзэIахь гъэнэфагъэхэр къырегъахьэх. Зэзэгъыныгъэу тызыкIэтхагъэр бгъуитIуми язэдэлэжьэныгъэ шIуагъэ къытынымкIэ лъэпсэшIу хъущт. Республикэм ифедэ хэлъэу лъэныкъо зэфэшъхьфхэмкIэ тызэдэлэжьэным тыфэхьазыр. «ЛУКОЙЛ»-р социальнэ лъэныкъом тегъэпсыхьэгъэным, шIушIэ проект зэфэшъхьафхэр республикэм щызэшIуихынхэм тэркIэ мэхьанэ иIэу щыт», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

ТапэкIэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъагъэхэр икъоу гъэцэкIагъэ хъунхэм республикэм ынаIэ зэрэтыригъэтырэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Тыгъуа­сэ зыкIэтхэгъэхэ зэзэгъыныгъэм къыделъытэ IофшIэнэу зэдагъэцэкIэщтым илъэныкъо гъэнэфагъэхэмкIэ тапэкIи зэдызэшIуахыщт Iофтхьабзэхэр амал зэриIэу нахь псынкIэу зэшIохыгъэнхэр. ЧIыдагъэм хэшIыкIыгъэхэмкIэ респуб­ликэм иэкономикэ ифэныкъоныгъэхэм, ахэм язытет тэрэзэу уплъэкIугъэным ахэр япхыгъэх. Джащ фэдэу автозаправочнэ комплексхэу джырэкIэ щыIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэр, кIэхэр шIыгъэнхэр, тыкъэзыуцухьэрэ дунаимкIэ щынэгъончъэу щытыщт джырэ производствэхэр республикэм щышIыгъэнхэр, цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ ыкIи республикэм иинфраструктурэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ бгъуитIуми яфедэ зыхэлъ проектхэр зэдэгъэцэкIэгъэнхэр.

Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэр компанием иинвестиционнэ IофшIэн тэрэзэу лъыгъэкIотэгъэнымкIэ IэпыIэгъу фэхъун­хэм фэхьазырых. Ащ нэмыкIэу социальнэ проектыр зэдагъэцэкIэнэу лъэныкъуи­тIур зэзэгъыгъ. ГущыIэм пае, кIэлэцIыкIу ыкIи спорт джэгупIэхэр зэтегъэ­псы­хьэгъэнхэм пае «ЛУКОЙЛ»-м мы илъэсым ахъщэ къафихигъэкIыщт.

Вагит Алекперовым къызэриIуагъэмкIэ, компаниемкIэ мэхьанэшхо иI республикэм ипащэхэр IэпыIэгъу къафэ­хъун­хэм. Мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фае зэдызэхагъэуцогъэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ, язэфыщытыкIэхэр джыри нахь лъэгэпIэ иным нэгъэсыгъэн­хэмкIэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ зэриIэр.

«Республикэм федэу къыфэтхьырэр нахьыбэ зэрэхъущтым тынаIэ тедгъэтыщт, Адыгеим иинвестиционнэ амалхэм защыдгъэгъозэщт, Адыгэ Республикэм ифедэхэр типроектхэм къащыдэтлъытэщтых», — къыIуагъ Вагит Алекперовым.

ПАО-у «ЛУКОЙЛ»-м ипрезидент Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм зэрэригъэблэгъагъэр игопагъ ыкIи къэ­кIонэу зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фае «ЛУКОЙЛ»-м иавтозаправочнэ станцие 21-рэ Адыгеим зэритыр, ахэм ащыщ гъэстыныпхъэ зэфэшъхьаф зиIэ станции 4-р, джащ фэдэу нефтебази 2-мэ Iоф зэрашIэрэр. Гъэстыныпхъэм иIугъэ­кIынкIэ Адыгеим ирозничнэ рынкэ компанием чIыпIэу щиубытырэр процент 31-рэ фэдиз. Мы компанием къепхыгъэ предприя­тиеу ООО-у «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» зыфиIорэр чIыдагъэм хашIыкIыхэрэр Iугъэ­кIыгъэнхэмкIэ операторэу щыт. Обществэм илъэс зэкIэлъыкIохэм республикэм федэу къыфихьырэр зынэсырэр нафэ, Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 200-м ехъу­мэ IофшIэн арегъэгъоты.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.