Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум ипащэ игуадзэу Ви­та­лий Королевым, мы къулыкъум игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Игорь Бедриным ыкIи зэнэкъокъу шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ отделым иупчIэжьэгъоу Анастасия Тарасенкэм тыгъуасэ аIукIагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2018-рэ илъэ­сым къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъом къыдыхэлъытэгъэ «Зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ къэралыгъо политикэм илъэныкъо шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэцэкIэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуа­дзэу Сапый Вячеслав, ФАС-м и ГъэIорышIапIэу рес­публикэм щыIэм ипащэу Кубэщыч Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, рес­публикэм къэкIуагъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ. Федеральнэ къулыкъум зэрифэ­шъуашэу шъолъырым Iоф зэрэщишIэрэр, тарифхэм ягъэзе­кIонкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи пшъэрылъхэр шапхъэхэм ади­штэу зэригъэцакIэрэр респуб­ликэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ, ащкIэ регионым щыIэ ГъэIорышIапIэм ипащэ фэрэзагъ.
— ТэркIэ анахь шъхьаIэу щы­тыр цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ ама­лэу яIэхэр нахьышIу шIы­гъэн­хэр ары. Ащ фэдэ пшъэрылъ къытфегъэуцу УФ-м и Пре­зидент, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофыгъоу къэуцухэрэр зэхэфыгъэнхэмкIэ, тарифхэр зыпкъ итынхэмкIэ, нэмыкIхэмкIи Адыге­им IэпыIэгъу къыфэхъунхэм, регионым зэпхыныгъэу дыряIэр агъэпытэным зэрэфэхьазырхэр Виталий Королевым къыIуагъ. АщкIэ зишIогъэшхо къэкIон ылъэ­кIыщтыр тарифхэм ягъэзекIонкIэ апшъэрэ еджапIэу агъэпсыгъэр ары, яшIэныгъэхэм ахагъэхъонэу республикэм илIыкIохэр ащ ригъэблэгъагъэх.

Монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъумрэ республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм КъумпIыл Муратрэ Виталий Ко­ролевымрэ зэдыкIэтхагъэх. Мы документым ишIуагъэкIэ зэнэ­къокъу шIыкIэм зиушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ зэикI къэралыгъо политикэ Адыгеим щы­гъэпсыгъэ хъущт, сатыум ыкIи фэIо-фашIэхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ федеральнэ къэралыгъо къулыкъухэм ыкIи рес­публикэм иуполномоченнэ органхэм яIо зэхэлъэу зэдэлэжьэнхэм, бэдзэрхэм ащыIэ уасэхэр зыпкъ итынхэм фэIорышIэщт.

Мы зэIукIэгъум ыуж АР-м экономикэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсы­гъоу щыIагъэм тхьамэтагъор щызэри­хьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ хэлэжьагъэх федеральнэ гупчэм къикIыгъэ хьа­кIэхэр, республикэм икъэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, апшъэрэ еджапIэхэм япащэхэр, шъолъырым ибизнес-сообществэ. УФ-м и Президент иунашъоу «Зэнэкъо­къум хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ къэралыгъо политикэм илъэ­ныкъо шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэцэ­кIэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэр арых къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

— Къэралыгъом ипащэу Владимир Путиныр Урысыем и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъоу щыIагъэм къыщыгущыIэзэ, мы лъэныкъом мэхьанэшхо зэриIэр, шъыпкъагъэ ыкIи зэфагъэ зы­хэлъ зэнэкъокъум ишIуагъэкIэ къэралыгъом экономическэ ыкIи технологическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэ зэрилъэкIыщтыр хи­гъэунэфыкIыгъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Стратегическэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэ­рылъыр гъэцэкIэгъэным хэбзэ къулыкъухэм, бизнесым, граждан обществэм акIуачIэ рахьылIэн фае. Ащ фэдэ зэдэлэжьэныр пстэуми зэрашIогъэшIэгъоныщтым сицыхьэ телъ. Компание­хэм ыкIи бэдзэрым къахьырэ предложениехэм япчъагъэ на­хьы­бэ хъу къэс зэнэкъокъу шIы­кIэр нахь лъэшыщт, ащ дакIоу уасэхэр къеIыхыщтых, продукциеу IуагъэкIырэр шэпхъэшIу­хэм адиштэным ахэр пылъыщтых.
Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъокъум хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм фыте­гъэпсыхьэгъэ Стандартым къыдилъытэрэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр Адыгеим щызэшIуахыгъэх.

— Товархэр IугъэкIыгъэнхэмкIэ ыкIи фэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ бэдзэрхэм шIуагъэ къытэу зэнэкъокъу шIыкIэр зэращагъэфедэрэм бэкIэ елъы­тыгъэщт шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэу ышIыщтхэр ыкIи цIыфхэр ащ зэригъэрэзэщтхэр. Джырэ уахътэм пшъэрылъ шъхьа­Iэу щытыр бизнес-сооб­ществэр къыхэдгъэлажьэзэ зэ­нэ­къокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ гъогу картэр зэхэдгъэуцоныр ары, — къыIуагъ АР-м и ЛIы­шъхьэ.

Виталий Королевым гущыIэр зештэм, мы лъэныкъомкIэ рес­публикэм щызэшIуахыгъэр зэрэ­бэр, пшъэрылъхэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм зэра­щы­щыр къыIуагъ. Зэнэкъокъу шIы­­кIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм къыдыхэлъытэгъэ лъэпкъ планэу 2018 — 2020-рэ ­илъэс­хэм ате­лъытагъэм илъэныкъо шъхьа­Iэхэм кIэкIэу къатегущы­Iагъ.

АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, 2015-рэ илъэ­сым щегъэжьагъэу мы IофшIэныр республикэм щагъэцакIэ. Зэнэ­къокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ шапхъэ­хэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ лъэныкъо 32-мкIэ къэгъэлъэ­гъонхэм республикэр акIэхьагъ (зэкIэмкIи лъэныкъо 33-рэ ыгъэ­цэкIэн фае), джырэ уахътэм мы IофшIэныр лъагъэкIуатэ.

АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIызэ, зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм непэрэ зэхэсыгъор зэрэфэIорышIэщтыр къыIуагъ. Мы лъэныкъомкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахагъэхъоным фэшI республикэм илIыкIохэм яегъэ­джэн зэхащэнэу пшъэрылъ къа­фигъэуцугъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.