Зэдэлэжьэныгъэр агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат КАФФЕД-м итхьаматэу Асланкае (Хьагъундэкъо) Яшаррэ КАФИАД-м (Тыркуем ибизнес-ассоциацие) итхьаматэу Таймэз Юсуфрэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Адыгеимрэ Тыркуем ис адыгэхэмрэ культурэмрэ бизнесымрэ алъэныкъокIэ язэпхыныгъэ зэрэлъагъэкIотэщтым ахэр тегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьа­гъэх АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ­рэ министрэ­хэм я Кабинетрэ я Ад­министрацие ипащэу Тхьа­кIущынэ Мурат, Премь­ер-министрэм игуадзэу Сапый Вячеслав, иминист­рэхэм я Кабинет хэтхэр, гуманитар ушэтынхэмкIэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ­кIэ щытымрэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэмрэ» япащэхэр.
Тыркуем ис адыгэхэм зэпхыныгъэу адыряIэр гъэпытэгъэнымкIэ, Урысы­емрэ Тыркуемрэ язэдэ­лэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэнымкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэм мэхьанэшхо зэриIэр хагъэунэфыкIыгъ.

КъумпIыл Мурат къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, страте­гическэ зэдэлэжьэныгъэм иIо­фыгъуабэхэмкIэ хэгъэгу­и­тIум япащэхэр зэгу­рэIох.

«Адыгеимрэ Тыркуем ис адыгэхэмрэ зэпхыныгъэу зэдыряIэм зырагъэ­ушъобгъуным иамал ащ къеты. Тэ дэгъоу къыдгу­рэIо тизэдэлэжьэныгъэ хэгъэгуитIумэ ядунэе зэфыщытыкIэхэр зэригъэпытэрэр. Экономикэм, бизнес-проектхэм, гъэсэныгъэмрэ медицинэмрэ япхыгъэ программэхэм яIофыгъохэмкIэ тэ тызэгурыIо тшIоигъу, анахьэу мэхьанэ зиIэр адыгабзэм­рэ культурэмрэ язэгъэшIэнкIэ ыкIи якъэухъумэн­кIэ икъоу тызэдэлэжьэныр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIы­шъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеим илIыкIо куп Тыркуем кIонэу зызыщигъэхьазырырэ лъэ­хъаным мы зэIукIэгъур тефагъ, ащ пае лъэныкъо­хэр зытегущыIэщт Iофыгъохэр гъэнэфэгъэн фае.

КАФФЕД-мрэ КАФИАД-мрэ ялIыкIохэм зэхэсыгъом илъэхъан къызэраIуагъэмкIэ, Тыркуем ипарламент Урысые Федерацием зэпхыныгъэу къыдыриIэм зыригъэу­шъомбгъу шIоигъу. Адыгеим илIыкIо куп Тыркуем кIонэу зэрэщытым епхыгъэу бизнесым зегъэ­у­шъом­бгъугъэным, гъэсэны­гъэм ылъэныкъокIэ язэ­дэлэжьэныгъэ лъыгъэкIо­тэгъэным, Адыгэ Хасэм гъусэныгъэ дыряIэным япхыгъэ Iофыгъохэм ана­хьэу къащыуцунхэу игъо къафалъэгъугъ. ГущыIэм пае, республикэм иапшъэ­рэ еджапIэхэмрэ Тыркуем иапшъэрэ еджапIэхэмрэ зэпхыныгъэ зэрэзэдыряIэщтым, адыгабзэмрэ культурэмрэ къызэраухъумэщтхэм атегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, охътэ кIыхьэм телъытэгъэ язэфыщытыкIэхэр на­хьы­шIу шIыгъэнхэм фэIоры­шIэщтых Адыгеим инвестициехэм алъэныкъокIэ амалэу иIэ хъугъэхэр. Iэ­кIыб къэралыгъом ис инвесторыбэмэ ябизнес-проектхэр гъэхъагъэ хэлъэу республикэм щыпхыращын алъэкIы хъугъэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу