ЗэдыряшIэжь

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ яветеран организациехэм япащэхэм — республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъанрэ краим иветеранхэм я Совет итхьаматэу Евгений Шендрикрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ нэмыц-фашист техакIохэр зарафыжьыгъэхэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэр зэрэхагъэунэфыкIыщтым лъэныкъохэр тегущыIагъэх. Къоджэ Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, краим иветеранхэм яорганизацие шIэжь Iофтхьабзэхэр зэдызэхэщэгъэнхэ фаеу игъо зэрилъэгъугъэм республикэм иветеранхэм дырагъэштагъ.

Евгений Шендрик шIэжь Iофтхьабзэхэм игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ, ащ къыхиубытэу автомобилькIэ къызэрэзэпэчъэщтхэм, митингхэр, лъыхъун IофшIэнхэр зэрэзэхащэщтхэм, республикэмрэ краимрэ шъхьафит зэрашIыжьыгъэхэм яхьылIэгъэ лекциехэм къызэряджэщтхэм ыкIи нэмыкIхэм ягугъу къышIыгъ. Ветеранхэм якрай Совет итхьаматэ къызэриIуагъэмкIэ, КъохьапIэм щыпсэурэ идеологхэр Хэгъэгу зэошхом итарихъ зэпырагъэзэнэу непэ фежьэх. Общественникхэмрэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ япшъэрылъыр хъугъэ-шIагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбар тэрэзхэр ныбжьыкIэхэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэр ары.

ШIэжь Iофтхьабзэхэр зэдызэхэщэгъэнхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэдыригъаштэрэр къыIуагъ.

«Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ бэшIагъэ зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэр азыфагу зилъыр, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ ахэм язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъу. ШIэжь Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм детэгъаштэ. ШъолъыритIуми азыфагу зэпхыныгъэ пытэ зэрилъыр джыри зэ ащ къеушыхьаты, тихэгъэгу щыпсэущтыгъэ лъэпкъ пстэури Хэгъэгу зэошхом илъэхъан зэрэзэкъотыгъэхэр ащ тыгу къегъэкIыжьы. ШIэжь Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэным Адыгэ Республикэр фэхьазыр», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, ветеранхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Адыгеим иведомствэхэмрэ имуниципалитетхэмрэ япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыщтых.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу МэщлIэкъо Хьамид, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Урысыем и ДОСААФ иреспубликэ къутамэ итхьаматэу Барцо Тимур, Краснодар краим иветеранхэм я Совет итхьаматэ иIэпыIэгъоу Сергей Сафоновыр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу