Зэгуцафэхэрэр къаубытыгъэх

Гъэзетэу «Кубанские новости» зыфиIорэм къызэритыгъэмкIэ, Краснодар краим ивице-губернаторэу щытыгъэ Ахэджэго Мурат иунагъо хъункIэн, укIын бзэджэшIагъэхэр щызезыхьагъэхэу зэгуцафэхэрэр жъоныгъуакIэм и 15-м поселкэу Яблоновскэм къыщаубытыгъэх.

КъулыкъушIэхэм къызэратыгъэмкIэ, къаубытыгъэхэ Сергей Пономаревым илъэс 50, Иван Кононенкэм илъэс 34-рэ аныбжьых, тIуми ыпэкIэ хьапс ателъыгъ. ХъулъфыгъитIури Краснодар краим дэтхагъэх.

Мы уахътэм бзэджашIэхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыщагъэпщынэхэрэ изоляторэу Тэхъутэмыкъое районым итым чIэсых.

СледствиемкIэ органхэм пэшIорыгъэшъэу зэрагъэунэфыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 9-м, чэщым къуаджэу Псэйтыку Ахэджагохэм яунагъо гъэбылъыгъэкIэ бзэджашIэхэр екIухи, Мурат янэу Луизэ аукIыгъ, ятэрэ ышыпхъурэ утын пхъашэхэр арахыгъэх, уIагъэхэр атыращагъэх.

Адыгэ Республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм бзэджашIэу къаубытыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбар гъэнэфагъэ къатыгорэп. УФ-м СледствиехэмкIэ и Комитет СледствиехэмкIэ и ГъэIорышIапIэу

АР-м щыIэм мы бзэджэшIагъэмкIэ уголовнэ IофитIу къызэIуихыгъ.