ЗэгурыIоныгъэр насыпым ылъапс

ЗэгурыIоныгъэ дахэ зиIэ унэгъо ныбжьыкIэмэ тагъэгушхо, ахэм зэфыщытыкIэу азыфагу илъыр гъэзетеджэхэм алъыдгъэIэсы тшIоигъоу гуфэбэныгъэ къызэбэкIырэ гущыIэхэм талъыхъунэу етэгъажьэ.

Долэ Аминрэ Тэрчыкъо Аидэрэ апэрэ нэплъэгъоу зэфадзыгъэр непи агу къэкIыжьы. НыбжьыкIитIумэ гуфэбэныгъэу зэфыряIэ хъугъэр илъэс заулэм нахь агъэбэгъуагъ, нэужым унэгъо цIыкIу зэдашIэн гухэлъ яIэу псэогъу зэфэхъугъэх.

— Адыгэ къэралыгъо филармонием джэгоу щашIыхэрэм чанэу сахэлажьэщтыгъэ, — къытфеIуатэ Аидэ. — Ащ фэдэу Амин сыкъыдэшъонэу сыкъытырагъэхьэгъагъ. Апэрэ нэплъэгъум тIуми зэпэблагъэ тишIыгъ.

Амин къызэриIотэжьырэмкIэ, пшъашъэм нэIуасэ фэхъун гухэлъ иIэу пчыхьэм социальнэ сетьхэмкIэ къыгъотыгъ ыкIи фэтхэнэу ригъэжьагъ. Охътэ кIэкIым къыкIоцI Аминрэ Аидэрэ азыфагу гуфэбэныгъэ къихьагъ. УпчIэжьэгъу, IэпыIэгъу сыдигъуи зэфэхъущтыгъэх.

Уахътэр кIощтыгъэ, ныбжьыкIитIум азыфагу гуфэбэныгъэу илъыр ныбджэгъуныгъэм шIокIыгъэу лъыкIуатэщтыгъэ. Нэужым Амин пстэуми къахигъэщырэ пшъашъэм гуфэбэныгъэу фишIыгъэм щигъэгъозагъ. Илъэс 18 зыщыхъурэ мафэм псэогъу фэхъунэу зэрэфаем щигъэгъозагъ. 2016-рэ илъэсым мэкъуогъум и 18-м ныбжьыкIитIур къэзэрэщагъэх.

Аминрэ Аидэрэ гуфэбэныгъэу зэфыряIэр къахэщы. Ахэр зэдэIужьхэу, зым адрэр зэригъэшIощтым пылъых. МэфэкI мафэ зиIэ хъурэм, пстэуми афэмыдэу, шIухьафтын гъэшIэгъон зэрэфашIыщтым егупшысэх ыкIи ар къыздагъэхъун алъэкIы.

— Мыщ фэдэ зэфыщытыкIэ дэгъу зэрэтиIэр лъытэныгъэ зэрэзэфытиIэм къыхэкIэу сэлъытэ, — къеIо Аидэ. — Акъылэгъу тызэфэхъун, гумэкIыгъо горэ къэуцугъэмэ, тызэгъусэу тегупшысэныр шэнышIу тфэхъугъ. Джащ фэдэу къыхэзгъэщы сшIоигъу ятIонэрэ ны къысфэхъугъэ сигуащэ сызэрэфэразэр. Хэтрэ унагъуи ежь ишэн-хабзэхэр илъых. Ахэр сигъэшIэнхэм пылъ. Гуфэбэныгъэу къыспигъохырэр гъунэнчъ, лъэшэу сыфэраз.

Аидэ Мыекъопэ медицинэ колледжым ия 3-рэ курс щеджэ. Уахътэ иIэ зыхъукIэ, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэныр икIас. БлэкIыгъэ илъэсым «Самая обаятельная молодая семья г. Майкопа» зыфиIорэ зэнэкъокъум Долэмэ яунэгъо ныбжьыкIэ хэлэжьагъ ыкIи текIоныгъэ къыщыдихыгъ.

— Зэнэкъокъур анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэр уишъхьэгъусэ ишэн, игъэпсыкIэ, ыгу рихьырэр зэрифэшъуашэу ошIэмэ ары, — къытфеIуатэ Амин. — Сыд фэдэ упчIэ къытатыгъэми, зэфэдэу джэуапыр ттыжьыщтыгъэ. ТыныбжьыкI нахь мышIэми, икъу фэдизэу тызэрэшIэн зэрэтлъэкIыгъэр зэнэкъокъум нафэ къытфишIыгъ.

Зэшъхьэгъусэхэм япшъэшъэ цIыкIу зэдапIу. Ясминэ мэзи 7 ыныбжь. Ежьхэм янахьыжъхэм къахалъхьэгъэ шэнышIухэр ясабый хэлъхэу апIуныр ны-ты ныбжьыкIэхэм пшъэрылъэу зыфагъэуцужьы.

— Типшъэшъэжъые зэрифэшъуашэу къэдгъэтэджын, зэгурыIоныгъэу тазыфагу илъым къыщытымыгъакIэу унэгъо цIыкIоу едгъэжьагъэр лъыдгъэкIотэн гухэлъ непэ тиIэр, — къаIо Долэ зэшъхьэгъусэхэм. — ЩыIэныгъэм чIыпIэ къинэу узыщырихьылIэрэр макIэп, ау лъытэныгъэ зэфытиIэу тызэгъусэ зыхъукIэ, сыд фэдэрэ гумэкIыгъуи тинасып пэрыохъу къыфэхъущтэп.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.