ЗэгурыIоныгъэм текIоныгъэм уфещэ

Адыгэ Республикэм и Спартакиадэ Мыекъуапэ дэт стадионхэм гъэшIэгъонэу ащыкIуагъ.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэхищэгъэ зэнэкъокъум IофшIапIэхэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх. Атлетикэ псынкIэмкIэ зэ­Iу­кIэгъухэр заублэм шъабэу къещ­хыщтыгъэми, физкультурэм пыщагъэхэм ягуетыныгъэ къырагъэ­Iыхыгъэп.

— Республикэ стадионыр зэтегъэпсыхьагъ, хэгъэгу зэнэкъо­къухэри щызэхащэнхэ алъэкIыщт, — къытаIуагъ Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Джарымэкъо Азмэтрэ зэхэщэкIо купым хэтэу ЦIыкIу Налбыйрэ. — Спартакиадэхэм, ГТО-м ишапхъэхэр игъэ­къугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэм мэхьэнэ ин ятэты. НыбжьыкIэхэм япсауныгъэ агъэпытэ, шэн-зекIо­кIэ­шIухэр зэрахьанхэм зыфа­гъасэ.

Зэнэкъокъухэр

Республикэ стадионым атлетикэ псынкIэмкIэ щыкIогъэ зэIукIэгъухэм Красногвардейскэ районым апэрэ чIыпIэр къащыдихыгъ. Тэхъутэмыкъое районым ятIонэрэ, Джэджэ районым ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Атлетикэ онтэгъумкIэ зэнэкъо­къухэм бэрэ ащытлъэгъухэрэ спортсменхэр стадионым щызэIукIагъэх. Республикэм испорт еджапIэ иIофышIэу Мэлгощ Ларисэ къызэриIуагъэмкIэ, якIэлэгъум спортышхом гъэхъагъэ щызышIыгъэхэм непэ тренер сэ­нэхьатыр къыхахыгъ, ныбжьыкIэхэр агъасэ. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Гъубжьэкъо Арсен Улапэ щапIугъ, РСФСР-м изаслуженнэ тренерэу Хъуажъ Мэджыд ары пащэу иIагъэр.

— КIуачIэр, къулайныгъэр нахь дэгъоу зыгъэфедагъэхэр арых Спартакиадэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр, — къеIуатэ Гъубжьэкъо Арсен. — Мэфэ гъэнэфагъэхэм спортым пылъхэм текIоныгъэр къыдахыгъ.


Атлетикэ онтэгъумкIэ апэрэ чIыпIэр Красногвардейскэ районым фагъэшъошагъ, Тэхъутэмыкъое районыр ятIонэрэ, къалэу Мыекъуапэ ящэнэрэ хъугъэх. Джымэкъо Айдэмыр, кг 77-рэ, Шъэожъ Зураб, кг 105-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Чэмбэхъу Анзор, кг 94-рэ, тыжьыныр къыдихыгъ.

— Атлетикэ онтэгъум къуа­джэм щыфэтэгъасэх, — иеплъыкIэхэм тащегъэгъуазэ Джамбэчые тренерэу Iоф щызышIэрэ Чэмбэхъу Анзор. – ЗэкIэ кIалэхэр спортсмен цIэрыIо зэрэмыхъущтхэр тэшIэ. КIуачIэр апсыхьаным, пытэу алъэ теуцонхэм тынаIэ тетэгъэты. Спартакиадэм изэхэщакIохэм тафэраз. ТищыкIагъ ащ фэдэ зэхахьэ.

ДартсымкIэ къалэу Мыекъуапэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Адыгэкъалэ ятIонэрэ, Теуцожь районыр ящэнэрэ хъугъэх.

Iэпшъэуфэныр нахь зызыу­шъомбгъурэ спорт лъэпкъхэм ащыщ. ПсынкIэу угупшысэн, нэгъэупIэпIэгъум къыкIоцI кIуачIэр дэгъоу бгъэфедэн, хэкIыпIэ къэб­гъотын фае.

Мыекъуапэ ихъулъфыгъэ ыкIи ибзылъфыгъэ командэхэм Iэп­шъэуфэнымкIэ апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Тэхъутэмыкъое, Красногвардейскэ районхэм яхъулъ­фыгъэхэм ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх. Адыгэкъалэ ибзылъфыгъэхэр ятIонэрэх, Джэджэ районым щыщ­хэр ящэнэрэх.

Гирыр IэтыгъэнымкIэ Тэхъутэмыкъое районым ихъулъфыгъэхэм апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Красногвардейскэ районым ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, къалэу Мыекъуа­пэ ящэнэрэ хъугъэ.

Бзылъфыгъэхэм гирыр Iэтыгъэ­нымкIэ Красногвардейскэ районыр къахэщыгъ. Джаджэ къикIыгъэхэр ятIонэрэх, Адыгэкъалэ щыщхэр ящэнэрэх…

Республикэ стадионэу «Юностым» футбол цIыкIу щешIагъэх. Тэхъутэмыкъое районым икомандэ апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Джэджэ районым ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Теуцожь районыр ящэнэрэ, Шэуджэн районыр яплIэнэрэ хъугъэх.

Тэхъутэмыкъое районым ихэшыпыкIыгъэ командэ Спартакиадэм апэрэ чIыпIэр къыщыди­хыгъ, Красногвардейскэ районым ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, къалэу Мыекъуапэ ящэнэрэ хъугъэ.

Зэфэхьысыжьхэр

Тэхъутэмыкъое районым икомандэ хэтхэу текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщых Бек-Оглы Руслъан, Муса Мирзахановыр, Хъот Джэнэт, Шъхьэлэхъо Маринэ, Татьяна Болычевар, Талъэ­къо Къэплъан, Батмэн Аслъан, Бэгугъэ Эдуард, Трахъо Азэмат, нэмыкIхэри. Гирыр IэтыгъэнымкIэ апэрэ чIыпIэр зыфагъэшъошэгъэ ЗекIогъу Казбек районым зыщызыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэм къащытхъугъ. Футболым, нэмыкI спорт лъэпкъхэм зэгурыIоныгъэ къащагъэлъэгъуагъ.

Тамбов кIощтых

— Урысыем икIэух спартакиадэ Тамбов хэкум шышъхьэIу мазэм щыкIощт, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм физкульту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иотдел ипащэу Къохъужъ Рустем. — Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ Спартакиадэм фэдгъэхьазырыщт. Респуб­ликэм ибыракъ зэнэкъокъум щыдгъэбыбэтэщт, хагъэунэфы­кIырэ чIыпIэхэм тафэбэнэщт.

Республикэм и Спартакиадэ хэлэжьагъэхэр къалэхэм, районхэм яадминистрациехэм якъулыкъушIэхэм афэразэх. Зэхэщэн IофхэмкIэ ахэр IэпыIэгъу къафэ­хъугъэх. Физкультурэмрэ спортымрэ щыIэныгъэм чIыпIэу щыряIэм изыкъегъэIэтын пащэхэр тапэкIи пылъыщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: Тэхъутэмыкъое районым икоманд; Джымэкъо Айдэмыр, Мэлгощ Ларис, Чэмбэхъу Анзор, Шъэ­ожъ Зураб; IэпшъэуфэнымкIэ зэнэкъокъух.