Зэготэу зэдэлэжьэщтых

2018-рэ илъэсым ия II-рэ илъэсныкъо кIэтхэгъу кампаниер зэрэзэхащэщтым фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ.

Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм къыщыдэкIырэ гъэзетхэм яредактор шъхьаIэхэр, ягуадзэхэр, «Урысыем и Почтэ» илIыкIохэр.

Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм ащыщ Адыгеим къыщыдэкIыхэрэ хэутыгъэхэм япроцент 60 — 70-р почтэм иамалхэмкIэ къыратхыкIыныр зэтегъэуцогъэныр, цIыфхэм ахэр игъом алъыгъэIэсыгъэнхэр.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр кIэтхэгъу уахътэр шIуагъэ къытэу агъэфедэнэу къызэрэугъоигъэхэм къяджагъ, щыкIагъэу блэкIыгъэ кIэтхэгъу уахътэм щыIагъэхэм ядэгъэзыжьын анаIэ тыраригъэдзагъ.

Федеральнэ къэралыгъо учреждениеу «Урысыем и Почтэ» икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Антонина Полухинам агу къыгъэкIыжьыгъ мы илъэсым ищылэ мазэ ыкIэхэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Урысыем и Почтэ» ишъолъыр къутамэу «Южный» зыцIэм ипащэу Роман Костенкэр зэрэригъэблэгъагъэр. «Республикэм ихабзэ икъулыкъухэмрэ почтэм икъутамэрэ язэдэлэжьэныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэр почтэм иIофышIэхэм ясоциальнэ пшъэрылъхэр ары: пенсиер игъом аIэкIэгъэхьэгъэныр, къоджэ псэупIэхэм адэт почтэ къутамэхэр къэгъэнэжьыгъэнхэр, республикэм имуниципалитетхэм ячIыпIэ пстэуми почтэм епхыгъэхэ Iофтхьабзэхэр тэрэзэу ащызэшIохыгъэнхэр. Джа лъэныкъохэм джы тынаIэ атетэгъэты», — къыIуагъ Антонина Полухинам.

Джащ фэдэу, почтальонхэм яIофшIэн цIыфыбэр зэримыгъэразэрэм ынаIэ зэрэтыригъэтыщтым, фэгъэкIотэн кIэтхэгъухэм язэхэщэн къатегущыIагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм зэготхэу Iоф зэдашIэнэу, къэблэгъэрэ кIэтхэгъу уахътэр шIуагъэ къыхьэу зэхащэнэу зэдаштагъ.

IЭШЪЫНЭ Сусан.