«Зы Iоф зэкIэми зэдэдгъэцакIэрэр»

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат КПРФ-м икъутамэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм щыIэм ипащэу Евгений Саловым IофшIэгъу зэIукIэгъу щыдыриIагъ. Хэдзынхэу щыIагъэхэм якIэуххэм, джащ фэдэу хэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм ахэр атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм ящы­IакIэ нахьышIу шIыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ партиехэм азыфагу зэгурыIоныгъэ зыхэлъ зэдэгущыIэгъухэр ренэу щэкIох.

«Тэ партие зэфэшъхьафхэм тырялIыкIу, ау зы Iоф тызфэлажьэрэр — рес­публикэм щыIакIэу илъыр нахьышIу шIыгъэныр ары. А гухэ­лъыр къыддэхъуным пае цIыфхэм яеплъыкIэ, республикэм щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIыхэрэр тшIэнхэм мэхьанэ гъэнэфагъэ яIэу щыт. Джащ пае хэдзакIохэм яеплъыкIэхэр зэфэтхьысыжьхэзэ, ахэр щыIэныгъэм щыпхырытщынхэм пае зэкIэми ткIуачIэ зэхэтлъхьан фае», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Евгений Саловым Мыекъуапэ щыпсэухэрэм яшIоигъоныгъэхэм, КПРФ-м ыцIэкIэ народнэ депутатхэм якъэлэ Совет хэхьагъэхэм апашъхьэ ит пшъэ­рылъхэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ, ащ дакIоу къыгъэгугъагъэх хэдзакIохэм яфедэ къыдалъытэзэ, хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм зэрищыкIагъэм лъыкIахьэу адэлэжьэнхэм зэрэфэхьазырхэмкIэ.

КъумпIыл Мурат депутатэу хадзыгъэ­хэм игъо афилъэгъугъ къапыщылъ Iоф­шIэнхэм язэшIохын чанэу хэлэжьэнхэу, къалэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ депутат уплъэкIун IофшIэныр агъэлъэшынэу ыкIи ащ дакIоу общественнэ мэхьанэ зиIэ проектхэм ягъэцэкIэн, шэмбэт шIыхьафхэри зэрэхэтэу, цIыф­хэр нахьыбэу хагъэлэжьэнхэу.