Зы быракъым зэдычIэтхэу

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ непэ хэтэгъэунэфыкIы. УФ-м и Президент и Унашъоу шышъхьэIум и 20-м 1994-рэ илъэсым ышIыгъэм диштэу ар агъэмэфэкIы.

1991-рэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ и 22-м Москва дэт унэ Фыжьым шъо зэфэшъхьафищ зиIэ урысые быракъыр апэрэу щаIэтыгъ, гъупчъэмрэ уатэмрэ зытетыгъэхэ быракъ плъыжьыр ащкIэ зэблахъугъ.

МэфэкIым ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу рес­публикэм Iофтхьэбзэ зэфэ­шъхьафхэр щызэхащэщтых, анахьыбэр зыщырекIокIыщтыр къэлэ шъхьаIэр ары:

шышъхьэIум и 19-м къыщы­ублагъэу тхылъеджапIэхэм ащэ­кIох тхылъхэм якъэгъэлъэгъонэу УФ-м и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэхэр. Ахэр мы мазэм и 25-м нэс зэIухыгъэщтых;

сурэт техыгъэхэм якъэгъэ­лъэгъонэу «Берега» зыфиIоу шышъхьэIум и 24-м нэс кIощтыр Адыгеим исурэт къэгъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыгъ, ащ Урысыем ишъолъыр 50-мэ ясурэттеххэр хэлажьэх;

непэ пчыхьэм сыхьатыр 5-м къыщыублагъэу 7-м нэс Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим къарыкIыгъэхэ ныб­жьы­кIэхэм апае «Долина Мые» зы­фиIорэ экскурсие Мыекъуапэ щызэхащэщт;

зыгъэпсэфыпIэ паркым «Быракъ зыкIым ычIэгъ» зыфиIорэ Iофтхьабзэм сыхьатыр 5-м къы­щыублагъэу непэ Iоф щишIэщт, сурэт зышIыхэрэм, тхылъхэм якъэгъэлъэгъон, Iэпэщысэхэм яшIынкIэ егъэджэнхэр ащ къыхеубытэх;

«РакушкэкIэ» заджэхэрэ чIыпIэм непэ сыхьатыр 4-м къыщыублагъэу 5-м нэс творческэ купхэм концертэу «О пфэгъэ­хьыгъэу орэд къэсэIо, си Урысый!» зыфиIорэр къыщатыщт;

парк дэхьагъум Урысыем ибыракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI концертыр непэ пчыхьэм сыхьатыр 6-м ыныкъокIэ кIуагъэу 7-м ыныкъом нэс щыкIощт;

адыгэ джэгур мы чIыпIэ дэдэм сыхьатыр 7-м щырагъэжьэщт;

муниципальнэ духовой оркестрэм «Ракушкэм» мэкъэмэ зэфэшъхьафхэр сыхьатыр 6-м къыщыублагъэу 8-м нэс къыщыригъэIощтых;

«Танки» зыфиIорэ художест­веннэ фильмым Iофтхьабзэхэр «Ракушкэм» пчыхьэм сыхьатыр 8-м щылъигъэкIотэщтых;

къутырэу Гавердовскэм джащ фэдэу непэ концерт щыкIощт, культурэм и Унэу дэтым пчыхьэм сыхьатыр 6-м ар щырагъэжьэщт;

псэупIэу Подгорнэм культурэм и Унэу дэтым пчэдыжьым сы­хьатыр 10-м «Урысые быракъыр — тигушхоныгъ!» зыфиIорэ ­Iофтхьабзэр щыкIощт;

Ханскэм культурэм и Унэу дэтым ипчэгу непэ пчыхьэм сы­хьатыр 6-м мэфэкI концертэу къэралыгъом ибыракъ фэгъэхьыгъэр щызэхащэщт.

МэфэкIым хэлажьэ зышIоигъо пстэури Iофтхьабзэхэм къарагъэблагъэх.

Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.