Зыщыпсэугъэ лъэхъаныр къагъэнэфэщт

Кавказ биосфернэ заповедникым щагъэуцугъэ приборхэу псэушъхьэхэм сурэт къатезыхыхэрэм язытет волонтер купым ауплъэкIузэ, домбаим ышъхьэ къупшъхьэ ин къагъотыгъ. ЧIыпIэр Гъозэрыплъэ километри 3-кIэ пэблагъ.

Кавказ чIыопс биосфернэ заповедникым ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, ар бэ зыгъэшIэгъэ домбаеу изакъоу псэузэ зидунай зыухыгъэм ышъхьэ къупшъхь. Специалистхэм къагъотыгъэр ауплъэкIу, ащ заповедникым иостологическэ (къупшъхьэхэр зэзыгъэшIэрэ наукэр) коллекцие къыгъэбаинэу, чIыпIэ гъэнэфагъэ щиубытынэу алъытэ.

Генетикэм ылъэныкъокIэ ушэтынхэр зашIыхэкIэ домбаир зыпсэугъэ лъэхъаныр ыкIи нэмыкIхэм зэратекIыщтыгъэр шIэныгъэлэжьхэм къаIощт.

(Тикорр.).