Зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп

Мыекъуапэ шахматхэмкIэ ия 75-рэ зэнэкъокъу къэлэ паркым дэт спорт клубым щыкIуагъ. Швейцар шIыкIэм тетэу ешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.ЗэIукIэгъухэм нэбгырэ 12 ахэ­лэжьагъ. ЕшIэгъу пэпчъ зы сыхьатрэ такъикъ 30-рэ телъытагъ. Кощыгъо пэпчъ нэгъэупIэпIэгъу 30 къафыхагъахъо. Мэлылъфэгъум и 13-м ыкIи и 14-м зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм гущыIэгъу тафэхъугъ. «ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае», — къытиIуагъ шахматхэмкIэ Мые­къуапэ изэнэкъокъухэм нахьыпэкIэ апэрэ чIыпIэр бэрэ къащыдэзыхыгъэ Николай Удовиченкэм. — ЗэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу макIох.

Спортым иветеранэу Дыды Къэплъан ятфэнэрэ чIыпIэр къы­дихыгъ, къэкIощт зэнэкъокъухэм нахьышIоу зафигъэхьазырын имурад. Аужырэ ешIэгъум гъэхъа­гъэ зэрэщишIыгъэм ишIуагъэкIэ Юрий Мешалкиным апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, ащ очкоуи 8 ригъэ­къугъ. Николай Удовиченкэм очкоуи 7,5-рэ иIэу ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Вадим Арефьевым очкоуи 7 къыхьыгъ, ящэнэрэ хъугъэ.

— Мыекъуапэ физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэхищэгъэ зэнэкъокъум хъулъфыгъэхэр арых хэлэжьагъэхэр, — къытиIуагъ Комитетым ипащэу Дмитрий Щербаневым. — МэфэкI мафэхэу къэблагъэхэрэм афэ­гъэхьыгъэхэ зэIукIэгъухэу респуб­ликэм щыкIощтхэм тиешIакIохэм зафагъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: Мыекъуапэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Юрий Мешалкиныр (джабгъумкIэ щыс) шахмат ешIэ.