Зыхьырэр мэгушхо

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «АлтайБаскет» Алтай край — 77:80 (21:22, 15:14, 1:17, 22:21, 3:6).
ШэкIогъум и 19-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Кольцов — Тула, А. Лаврухин — Москва хэку, А. Сагайдачный — Краснодар.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 8, Гапошин — 17, Абызов — 15, Еремин — 30, Кочнев — 6, Милютин — 1, Майборода.
«АлтайБаскетым» къыхэщыгъэхэр: Мускулис — 20, Лисовский — 14, Нестеренко — 13, Ашмаров — 11.

ЗэIукIэгъуитIур зэкIэлъыкIоу баскетболым къыщыпхьыныр къин, арэу щытми, «Динамо-МГТУ-м» текIоныгъэр зыIэкIи­гъэкIыгъэу къэлъэгъуагъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 18:10, 10:19, 21:26, 29:28, 33:31, 33:33, 36:36. 38:47. Николай Ереминым тIогъогогъо хъагъэм Iэгуаор редзэ, очкоуи 5 къытфехьы — 46:49, Максим Абызовым, Артем Гапошиным пчъагъэм хагъахъо — 49:51. ИкIэрыкIэу «АлтайБаскетыр» на­хьыбэкIэ тикомандэ ыпэкIэ ешъы — 52:57. Хъурджэнэ чIэгъым К. Мускулис, В. Лисовскэр дэ­гъоу щешIэх. ХьакIэхэм ухъумэн Iоф­хэр узы­Iэпащэу агъэцакIэх.

А. Гапошинымрэ Р. Хьакъу­нэмрэ ухъумакIохэм апхырэкIых, дахэу хъагъэм Iэгуаор Руслъан редзэ — 60:60. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэрэр: 60:65, 65:65. Къэнагъэр такъикъи 5. Н. Ереминыр ябэнызэ гъогогъуитIо хъагъэм Iэ­гуаор редзэ — 68:68 — къэнагъэр 4.20. Нэужым 74:72 — къэнагъэр зы такъикъ. ТиешIа­кIохэм заулэрэ хъурджанэм ылъэ­ны­къокIэ Iэгуаор адзы, ау тагъэгушIорэп, нэгъэупIэпIэгъу 29-рэ къэнагъэу хьакIэхэм якапитанэу К. Мускулис пчъагъэр зэфэдэ ешIы — 74:74. ТиешIа­кIохэм Iэгуаор аIыгъ, А. Гапошиным ухъума­кIо­хэр къызэренэкIых, лъагэу Iэгуаор едзы… хъурджанэр хъураеу Iэгуаом къекIухьэ шъхьае, хъа­гъэм ифэрэп.

ЕшIэгъу уахътэу такъикъи 5 къафыхагъахъо. Н. Ереминым хъагъэм Iэгуаор редзэ — 76:74, ау ар текIоныгъэм пае мэкIаIо: 76:78, 76:89, 77:80

КъыдгурэIо, ешIэкIуи 6 — 7-кIэ текIоныгъэр къыдэпхыныр къин дэд. ХьакIэхэм яешIэкIуи 9 зэ­IукIэгъум чанэу хэлэжьагъ, ау ти­ешIакIохэр бащэрэ хэукъох, ухъумэн Iофхэр зэрагъэцакIэхэрэм щыкIагъэхэр къыхэщых. Аужырэ такъикъи 5-м А. Гапошиным, А. Милютиным, Р. Хьа­къунэм, Н. Ереминым хъурджанэм ылъэныкъокIэ Iэгуаор адзыгъ шъхьае, гуIащэщтыгъэх е фэхьазырыгъэхэп хъагъэм радзэнэу.

ГушIуагъор хьакIэхэм анэгу кIэплъагъоу ешIапIэм икIыжьы­гъэх, яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъон алъэкIыгъ.

«Динамо-МГТУ-м» изичэзыу зэIукIэгъухэр тыгъэгъазэм и 2 — 3-м Краснодар щыкIощтых.

Сурэтым итхэр: «Динамо-МГТУ-р» «АлтайБаскетым» дешIэ.