Зыпари хэкIодагъэп

Хы ШIуцIэ лъэныкъом къикIыгъэ жьыбгъэшхоу зы нэгъэупIэпIэгъум метрэ 20 — 25-рэ зилъэшы­гъэр мэлылъфэгъум и 19-м Адыгеим къыщи­лъыгъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ тиреспубликэ ит ­псэуалъэхэм ащыщхэр ыгъэфыкъуагъэх.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм­кIэ и Министерствэ и ГъэIо­рышIапIэу АР-м щыIэм иоперативнэ дежурнэу Анатолий Полозюк къызэриIуагъэмкIэ, жьыбгъэшхоу къилъыгъэм ыпкъ къикIыкIэ къутырэу Северо-Восточные Сады дэт гурыт еджапIэу N 19-м испортзал иунашъхьэу квадратнэ метри 140 — 150-рэ хъурэр жьы­бгъэм къытыридзи, зэхикъутагъ. Ащ нэмыкIэу селоу Красногвардейскэм дэт ДОСААФ-м иуна­шъхьэу квадратнэ метри 120-рэ хъурэр жьыбгъэм ыгъэфы­къуагъ. Мы хъугъэ-шIагъэм ыпкъ къикIэу зыпари хэкIо­дагъэп ыкIи шъобжхэр атеща­гъэхэ хъугъэп.

Мы мафэхэм муниципальнэ комиссиехэм районхэм Iоф ащашIэ, жьыбгъэм изэрар къы­зэкIыгъэ псэуалъэхэр агъэунэ­фых, чIэнагъэу аригъэшIыгъэхэр къалъытэх ыкIи псэуалъэу зэхэкъутагъэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэм фэшI гъэцэ­кIэ­жьын IофшIэнхэу ищыкIагъэхэр зэрагъашIэх.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм­кIэ и Министерствэ и Гъэ­Iо­рышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу ипащэу Сергей Сергеевым къызэриIуагъэмкIэ, ­республикэм имуниципали­те­титIур ары анахьэу жьы­бгъэм иягъэ зэкIыгъэр. Электроры­кIуапIэхэр зэпитхъыгъэхэу зы­пари къэбар къаIэкIэхьагъэп. Ау чъыгхэр рикIыкIыгъэхэу цIыфхэм макъэ къарагъэIугъ.

АР-м и Гидрометеогупчэ къы­зэритыгъэмкIэ, джыри мэлылъфэгъум и 22-м илъэшы­гъэкIэ зы нэгъэупIэпIэгъум метрэ 15,1-м кIахьэу жьы­бгъэр къепщэщт. Ащ нэмыкIэу пчыкIэ хэтэу ощх мэкIэ-макIэу къещхыщт. Мафэм фабэу градуси 9 — 14, чэщым градуси 2 — 7 щыIэщт. Къу­шъхьэм ыкIи къушъхьэтх районхэм ос цIынэ къащесыщт, чъыIэр градуси 5-м кIэхьащт.

КIАРЭ Фатим.