ЗыкIэхъопсыщтыгъэхэр афигъэцэкIагъ

ШIушIэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат хэлэжьагъ.

ЧIыпIэ къин ифэгъэ сабыйхэм ана­хьэу къадэхъу ашIоигъоу зыкIэхъопсыхэрэр открыткэхэм атетхагъэу Кремлым щагъэуцу­гъэ елкэм палъхьагъэх. Адыгеим щыщ кIэлэцIыкIуи 4-у зи­псауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэу зитхыгъэхэр елкэ шъхьаIэм нэсыгъэхэм КъумпIыл Мурат яджагъ. Ахэр анахь зыкIэхъо­псыхэрэр афигъэцэ­кIагъэх.

— ИлъэсыкIэр кIэлэцIыкIу пэпчъ анахь зыдэгуIэрэ мэфэкIэу щыт, зыкIэхъопсырэ гухэлъ дахэхэр къыдэхъунхэу мэгугъэ. Мы кIэлэцIыкIуи 4-мэ ямызакъоу, нэмыкI сабыйхэми, анахьэу чIыпIэ къин ифагъэхэм, яшIоигъо­ныгъэхэр къа­дэхъунхэм пае сфэлъэкIыщтыр зэкIэ сшIэщт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Сабыйхэр зыкIэхъопсыхэрэр зэфэшъхьафых. Зыхэм илъэсыбэрэ зэжэгъэ пкъыгъо къыфащэфыныр, нэмыкIхэм пшысэм къыхэхыгъэм фэдэу зэхэгъэуцогъэ Iофтхьа­бзэу илъэ­сыкIэ мэфэкIым фэгъэхьыгъэм хэлэжьэнхэр ары. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIуи 4-у зитхыгъэ Кремль елкэм а­гъэхьыгъэ­хэр зыфэягъэхэр зэ­фэ­шъхьа­фыгъэх. Кушъхьэфачъэ, ноутбук, Къэралыгъо филармонием щыкIорэ ИлъэсыкIэ елкэм кIонхэу фэягъэ­хэм яшIоигъоныгъэхэр къадэ­хъугъах. Япсау­ныгъэкIэ щы­кIагъэхэр зиIэхэр зыщаIыгъхэ еджэпIэ-интернатэу Хьакуры­нэхьаблэ дэтым чIэс Алина Золотаревам ишIоигъоныгъэу кIэлэцIыкIу журналэу «Псынэ­кIэчъым» къы­ра­гъэхьан гухэлъэу иIагъэри къы­дэхъущт. Ыпэ­кIэ зигугъу къэтшIыгъэ журналым иредактор шъхьаIэу Бэ­гъушъэ Мариет пшъэшъэ цIыкIум ыдэжь щыIагъ, гущыIэгъу фэ­хъугъ. Гъатхэм къыдэкIыщт но­мерым пшъэшъэжъыем фэгъэхьыгъэ къэбарыр къихьащт, журнал кIышъом исурэти те­тыщт.

Алина Капиносовам Къэралыгъо филармонием щагъэуцурэ елкэ шъхьаIэм кIон шIои­гъоныгъэ зиIэр илъэс заулэ хъугъэ. Пшъэшъэ ныбжьыкIэм игухэлъ щыгъупшэу къыхэкIыгъэп. Мафэ къэс егупшысэ­щтыгъэ, а гу­шIогъо такъикъхэм ахэхьаным кIэ­хъопсызэ уахътэр зэринэ­кIыщтыгъэ. ИлъэсыкIэм ипэгъо­кIэу анахьэу зыкIэхъопсырэр зыщеджэрэ интернатым щарагъэтхыгъ. Алинэ ыгукIэ зыдиIыгъыр тхьапэм ри­гъэкIугъ ыкIи къыдэхъунэу тыриIуи «ытIупщыгъ».

— Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат телефонымкIэ къысфытеуагъ, — къытфе­Iуатэ Алинэ янэу Светланэ. — А чIыпIэм гушIуагъомрэ гу­мэкIымрэ къыс­шъхьащыуагъэх, нэпсыр сынэмэ къателъэдагъ. Сипшъашъэ ишIоигъоныгъэ къы­зэрэ­дэ­хъу­щтыр къысиIуагъ, ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ елкэ шъхьаIэу республикэм щагъэуцугъэм тыригъэблэгъагъ.

Ны-ты пэпчъ зыкIэхъопсырэр ясабый игушIуагъо алъэ­гъуныр, чэф такъикъэу къе­кIурэр нахьыбэ ашIыныр ары. Светланэ ипшъашъэ зэрэщыгушIукIырэр нафэ. Алинэ ылъэ­гъурэр, пш­ы­сэу къызхэфагъэр зэрэшIогъэ­шIэ­гъоныр къыхэщы, чэфыр ынэмэ акIизэу зеплъыхьэ.

— КIэлэцIыкIухэм ынаIэ зэратыригъэтырэмкIэ, мыщ фэдэ гушIогъо такъикъхэр къякIунхэм зэрэфэIорышIэрэмкIэ республикэм и ЛIышъхьэ сызэ­рэфэразэр сигущыIэ къыщы­хэз­гъэщы сшIоигъу, — къытфеIуатэ Светланэ. — Сабыйхэм ящы­Iэныгъэ нахьышIу шIыгъэным, яшIоигъоныгъэхэр къадэхъунхэм пае республикэм Iофыгъоу щызэшIуахырэр бэ. ЗэхъокIыныгъэхэр тинэрылъэгъух, ахэм тащэгушIукIы.

Республикэм и ЛIышъхьэ «Елка желаний» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэм яшIоигъоныгъэхэр афишIэныр лъигъэкIотагъ. Сабыйхэр анахьэу зыкIэхъопсыщтыгъэхэр Мос­к­варэ Шъачэрэ кIонхэр ары. Зи­псауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ нэбгыри 9-мэ мыщ фэдэ шIоигъоныгъэу яIагъэр мыгъэ къа­дэхъугъ.

Щылэ мазэм и 3-м къыщыублагъэу и 5-м нэс сабыи 4 Москва щыIагъ, къэлэ гупчэм къыщакIухьагъ. Джащ фэдэу ахэм музейхэр къарагъэплъы­хьагъэх, паркэу «Зарядьем» ащагъэх.

Щылэ мазэм и 2-м къыщегъэжьагъэу и 4-м нэс кIэлэцIыкIу нэбгыри 5-р Шъачэ щыIа­гъэх, сурэткIэ алъэ­гъущтыгъэхэ чIыпIэхэр анитIукIэ зэрагъэлъэ­гъугъэх. Зыгъэпсэфыгъо мафэ­хэр сабыйхэм агу къинэжьынхэм фытегъэпсы­хьэгъэ Iофтхьэ­бзэ зэфэшъхьаф­хэр афызэхащагъэх. Олимпиа­дэр зыщыкIогъэ спортивнэ псэуалъэхэр, къэ­кIырэ лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэр, дель­финхэр къарагъэлъэгъугъэх.

Къыхэдгъэщы тшIоигъу «Елка желаний» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Адыгеим щызэхащэныр хабзэ джы зэрэхъущтыр. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иинтернет нэкIубгъо ар къыщиIуагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым ты­ри­хыгъэх.