Зызэхащагъэр илъэси 153-рэ хъугъэ

Урысыем ихьыкум приставхэм яинститут зызэхащагъэр илъэси 153-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ мы къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм цIыфыбэ хэлэ­жьагъ, ахэм ащыщыгъэх хьыкум приставхэм якъулыкъу иве­теранхэу Любовь Ярошенкэмрэ Ольга Атамановамрэ.

ГъэIорышIапIэм ипащэу, рес­пуб­ликэм ихьыкум пристав шъхьаIэу Дмитрий Лабазовыр зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, мы къулы­къум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми, ветеранхэм мэфэкIымкIэ къафэгушIуагъ. Илъэси 153-рэ хъурэ тарихъ гъо­гу къэзыкIугъэ къулыкъум не­пэ социальнэ пшъэрылъышхо зэригъэца­кIэрэр, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къызэриухъумэхэрэр хигъэунэфыкIыгъ. Мы лъэны­къомкIэ гъэхъэгъэшIу­хэр зиIэхэ, къэралыгъом къыгъэ­уцугъэ пшъэ­рылъхэр зэрифэ­шъуа­шэу зэшIозыхырэ къулыкъу­шIэхэм афэрэзагъ. ТапэкIи яIоф­шIэн къыщамыгъакIэу Урысыем ыкIи шъо­лъырым хэхъоныгъэхэр ­ашIынхэм Iоф дашIэнэу къафэлъэIуагъ.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм джащ фэдэу къафэгушIуагъ ГъэIорышIапIэм щызэхащэгъэ Общественнэ советым итхьаматэу Хъымыщ Казбек.

Хьыкум приставым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ нэбгыри 6-мэ мы мафэм присягэр аштагъ. Нэужым къулыкъушIэ анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх, ахэм ведомственнэ тын лъапIэхэр, рэзэныгъэ тхылъхэр афа­гъэ­шъошагъэх.

(Тикорр.).