Зыгъэпсэфыгъор къызэIуахыгъ

«Экстремальнэ спорт лъэпкъхэм я Ассоциациерэ» компаниеу «Ошъутен-турымрэ» Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет яIэпыIэгъоу илъэс къэс зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхащэх. Ахэм ащыщых блэкIыгъэ тхьамафэм Мыекъопэ районым щыкIогъэ зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэри. Ахэм къушъхьэм зыщагъэпсэфыныр зикIасэхэр хэлэжьагъэх, кушъхьэфачъэхэмрэ мотоциклэхэмрэ атесхэу къушъхьэтхыхэр къачъыхьагъэх. Зэнэкъокъухэм велосипедист 40-рэ байкер 300 фэдизрэ ахэлэжьагъэх.

Байк-шоур зэхэзыщагъэр мыекъопэ мотоклубэу Оld Guand зыфиIорэр ары. Мотоциклэхэм атесыгъэхэр къалэу Мые­къуапэ къыдэкIыхи, республикэм икъушъ­хьэхэм анэсыгъэх. Велосипедистхэм экстрим-паркэу «Мышъэкъо» къыщыра­гъажьи километрэ 30 фэдиз хъурэ къушъхьэ гъо­гууанэм рыкIуагъэх, къушъхьэтхыхэм ахэт саугъэтхэм адэжь къа­щыуцу­гъэх ыкIи зэрагъэлъэгъугъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр зэкIэ псэ­упIэу Дахъо дэжь щыIэ Графскэ гъэхъу­нэм щызэIукIэжьыгъэх, ащ шоу-программэм щыхэлэжьагъэх. Зэнэкъокъу зэфэшъ­хьаф­хэр цIыфхэм агу рихьыгъэх, жьы къабзэм зыщагъэпсэфыгъ.