ЗыгъэпсэфакIохэм ахагъэхъощт

Мыекъопэ районым ичIыгухэр зэрагъэфедэхэрэр зэрауплъэкIугъэм ыкIи чIыгу Iахьишъэм ехъу фаехэм аращэнхэу зэрагъэхьазырыгъэхэм игугъу къэтшIыгъагъ. Джы къушъхьэлъапэхэм зыгъэпсэфыпIэ зэхэтхэр ащышIыгъэнхэм пае чIыпIэхэр агъэнафэх. Ащ фэдэ чIыпIэу къыхахыгъэр 4 мэхъух.

Мыекъопэ район администрацием ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, ахэм анахь нэцIабгэр псы фабэр чIычIэгъым къызщыкIэчъырэ чIыпIэу поселкэу Табачнэм щыIэр ары. ЧIыгу гектариблэу къагъэнэфагъэр зыгъэпсэфыпIэ зэхэт тепшIыхьаным тегъэпсыхьагъ.

ПсэупIэу Каменномостскэм, Адыгеим икъушъхьэхэр къызщыригъажьэхэрэм дэжь, инвестиционнэ проектэу туристическэ-рекреационнэ паркым ишIын щыфежьэщтых. Ащ пае псыхъоу Мышъэкъо икIэй чIыгу гектарипшI хъурэ Iахьыр къыщагъэхьазырыгъ.

Ящэнэрэ проектыр псэупIэу ХъымыщкIэй зыщагъэ­цэкIэщтыр. ЗыгъэпсэфыпIэ базэу ашIыщтыр Шъхьэгуа­щэ ыкIи мэзым апэблэгъэщт. Гъозэрыплъэ кордонри ащ пэчыжьэп. Мы чIыпIэхэм лъэсэу къащыпкIухьащтми, зэнэкъокъухэр ащызэхэпщэщтхэми хъопсагъоу щытых. Джащ фэдэу псэупIэу Абдзэхэхьаблэ хьакIэщ зэхэт къыщашIынэу ямурад.

Мыекъопэ районым ипащэу Олег Топоровым къеIо:

— Республикэм икъушъхьэхэм защагъэпсэфыныр цIыфхэм якIас, зыгъэпсэфакIо къакIохэрэм япчъагъэ илъэс къэс къызэрэхахъорэм ар къегъэлъагъо. ПроектыкIэхэр гъашIэм щыпхырызыщы зышIоигъо инвесторхэм тлъэкIырэмкIэ IэпыIэгъу тафэхъунэу тыхьазыр.