Зи хэкIодагъэп

Гъэтхапэм и 7-м Адыгеим машIор къыщызэкIэнагъэу зы хъугъэ-шIагъэ агъэунэфыгъ. Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм къызэритыгъэмкIэ, машIом ыпкъ къикIэу зыпари хэкIодагъэп ыкIи шъобж зыми тырищагъэп.

Мыекъуапэ иурамэу Некрасовым ыцIэ зыхьырэм тет унэм чэщым сыхьатыр 02.05-м машIор къыщызэкIэнагъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, ащ лъапсэ фэхъугъэр электрическэ линиер зэрэзэтыридзагъэр ары.

«МэшIогъэкIосэ къулыкъухэм якъэсыгъом тефэу квадратнэ метрэ 75-рэ машIом зэлъиштэгъагъ. ЯнасыпкIэ зыпари хэстыхьагъэп. Мылъку зэрарэу ащ фэхъугъэр мы уахътэм агъэунэфы», — къыIуагъ Адыгеим и МЧС и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэ игуадзэу Андрей Колесник.

МашIом игъэкIосэн хэлэжьагъэх мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьэкIо 13 ыкIи мэшIогъэкIосэ машини 3. Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2017-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу машIом ыпкъ къикIыкIэ нэбгыри 4-мэ ядунай ахъожьыгъ. 2016-рэ илъэсым Адыгеим имэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьэкIо къулыкъушIэхэм дэкIыгъо 250-рэ яIагъ, нэбгырэ 300-м ехъу къагъэнэжьын алъэкIыгъ. МашIохэм нэбгыри 9 ахэкIодагъ, нэбгыри 3-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. МашIор нахьыбэу зыщызэкIанэрэр чIылъэ унэхэр арых.