Зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ия 151-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм Iофыгъуи 8-мэ ащытегущыIагъэх, унашъохэр ашIыгъэх.

Къалэу МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэу N 8-м ыкIи N 13-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын тедзэхэр зэрэщыIэщтхэр апэрэ Iофыгъоу къаIэтыгъ. ХэдзынхэмкIэ Адыгеим и Гупчэ комиссие исекретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ къызэриIуагъэмкIэ, депутатхэр 2016-рэ илъэсым Iоныгъом и 18-м хадзыгъэх, ау уахътэр къэмысыгъэу яполномочиехэр Сапый Вячеславрэ КIэрэщэ Андзауррэ агъэтIылъыгъэх. АР-м ихэбзэгъэуцугъэ къызэригъэнафэу, ипIалъэ къэмысызэ депутатхэм яIофшIэн загъэтIылъыжьыкIэ, АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие хэдзын тедзэхэр зэхещэх. 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 10-м хэдзын тедзэхэр зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэм N 8-м ыкIи N 13-м ащыкIонхэу зэхэсыгъом щызэдаштагъ.

Хэдзын тедзэхэм зафагъэхьазырыным пае ашIэн фаехэм ХьэцIэцIэ Фатимэ къатегущыIагъ. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэри ашIыгъэх.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.