Зичэзыу ешIэгъухэр

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр Краснодар щыкIуагъэх.

Адыгеим ибаскетбол командэ гъогогъуи­тIо «Локомотив-Кубань-ЦОП-м» IукIагъ.

«Локомотив» — «Динамо» — 81:74 (21:20, 21:25, 27:16, 12:13).
Тыгъэгъазэм и 2-м зэдешIагъэх.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Локомотив» — «Динамо» — 68:73 (15:26, 19:12, 11:15, 23:20).Тыгъэгъазэм и 3-м зэдешIагъэх.

«Динамо»: Хьакъун – 22, Гапошин – 9, Абызов – 14, Еремин – 18, Кочнев – 8, Милютин – 2, Майборода.
«Локомотивым» къыхэщыгъэхэр: Платонов – 20, Герасимов – 16, Попов – 13, Емченко – 7.
ЕшIэкIуи 6 – 7 нахьыбэ зэIукIэгъум хэмылажьэ зыхъукIэ, командэм текIоныгъэр къыдихыныр къехьылъэкIы. «Динамэм», «Локомотивым» яIофхэр зэфэдэх, ащ къы­хэкIэу текIоныгъэр зыхьыщтыр къэшIэгъуае мэхъу.

— ЯтIонэрэ зэIукIэгъум нахьышIоу зыфэдгъэхьазырыгъ, — къытиIуагъ тикомандэ итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. – Хьакъунэ Руслъан очкоуи 3 дзыгъохэр кIэухым дэгъоу щигъэцэкIагъэх. Николай Ереминым, Артем Гапошиным, Максим Абызовым, Юрий Кочневым хъагъэм Iэгуаор радзэнымкIэ шIыкIэшIухэр агъэфедагъэх, нэмыкIхэри егугъугъэх.

Краснодар икоманди опыт зиIэу бэп хэтыр, арэу щытми, ешIапIэм гуетыныгъэу къыщагъэлъагъорэм къеушыхьаты апэкIэ лъыкIотэнхэ зэралъэкIыщтыр.

Тыгъэгъазэм и 16 – 17-м, 20 — 21-м «Динамэр» Уфа ыкIи Чебоксары ащешIэщт. 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 16 – 17-м Тулэ икомандэ тикъалэ щыIукIэщт.