Зигъо Iофыгъохэм язэшIохын анаIэ тырагъэты

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Тхылъым къыдилъытэхэрэ Iофтхьабзэхэр щыIэныгъэм гъэцэкIагъэ зэрэщыхъущтхэмкIэ ыкIи партием игъэкIэжьын епхыгъэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ цIыфхэм игъоу алъэгъухэрэр зыщызэрагъэшIэщтхэ зэхахьэхэр шъолъырхэм ащызэхэщэгъэнхэм кIэщакIо фэхъугъ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэр.

Мэлылъфэгъум и 10-м къыщегъэжьагъэу и 30-м нэс «дискуссионнэ площадкэкIэ» заджэхэрэм яIофшIэн зэхащэщт, ахэм якIэуххэр «Единая Россия» 2026″ зыфиIорэм и Федеральнэ партийнэ конференцие къырахьылIэщтых. Партием и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ.

Непэ ащ епхыгъэ IофшIэныр Урысыем ишъолъырхэм ащаублагъ. Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Тхылъым къыдилъытэхэрэр пхырыщыгъэнхэмкIэ амалэу щыIэхэм партием хэтхэр атегущыIэщтых.

Шъолъыр пэпчъ чэзыуитIоу а зэхэгущыIэжьынхэр ащызэхащэщтых. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае а Тхылъыр щыIэныгъэм гъэцэкIагъэ щыхъуным пае шъолъырхэм игъоу алъэгъухэрэр къызэрэрахьылIэщтхэр ыкIи ащ епхыгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэм зэрадэлэжьэщтхэмкIэ еплъыкIэхэр къызэраIощтхэр. Генеральнэ советым исекретарь къызэриIуагъэмкIэ, партийнэ проектхэм, цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэшIохын епхыгъэ IофшIэныр нахь шIогъэ ин къытэу зэхэщэгъэным, джащ фэдэу кадрэ ныбжьыкIэхэр нахьыбэу «Единая Россия» зыфиIорэм хэгъэхьэгъэнхэмкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэшIуахыщтых.

«Партием ынаIэ зытыригъэтыщтыр Iофыгъо шъхьаIэу ылъытэхэрэм язэшIохын зэрэкIощтым цIыф жъугъэхэр нахьыбэу къыхигъэлэжьэнхэр, пэублэ организациехэм япшъэрылъ нахь дэгъоу зэшIуахынымкIэ анаIэ зытетын фаехэм нахь адэгъэлэжьэгъэнхэр ары. Мыщ дэжьым электроннэ технологиехэр партийнэ политическэ IофшIэным зэрэщыбгъэфедэщтхэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэри зэрэзэшIопхыщтхэ шIыкIэр щагъэнэфэщт. Мэлылъфэгъум и 30-м нэс партием игъэцэкIэкIо комитет ащ фэдэ зэхэгущыIэжьхэу ашIыхэрэм якIэуххэм цIыфхэр ащигъэгъозэнхэ фае», —къыIуагъ Турчак.

«Мы лъэхъаным партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ муниципальнэ образованиехэм зэдэлэжьэныгъэ-зэгъусэныгъэ пытэ адишIыгъ. Зэхэхьэ-зэхэгущыIэжьхэм ялъэхъан къалэхэмрэ районхэмрэ янароднэ депутатхэм ясоветхэм яфракциехэм анахь зигъо Iофыгъоу щытхэм яеплъыкIэхэр къащыдалъытэх», — къыIуагъ партием игъэцэкIэкIо комитет ипащэу, къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу АфэшIэгъо Рэмэзан.

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, анахьэу партийнэ проектхэр ары анаIэ зытырагъэтыщтхэр. ГущыIэм пае, къалэу Мыекъуапэ нэмыкI лъэныкъохэм ягъусэу «Городская среда», «Парки малых городов» зыфиIохэрэр 2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу щызэшIуахых. Къуаджэхэу Еджэркъуаерэ Джэджэхьаблэрэ проектэу «Местный дом культуры» зыфиIорэр ащагъэцэкIэгъах.

«Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иреспубликэ политсовет и Президиум хэтэу, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мызэу, мытIоу къыхигъэщыгъ: цIыф жъугъэхэм хабзэр ягъусэу унашъохэм яштэн кIэщакIо фэхъухэмэ, джащ фэдэу унашъохэм яштэн зэдыхэлажьэхэмэ, къиныгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ зэгурыIоныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ азыфагу илъыщт ыкIи республикэм тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыщт. Мыщ фэдэ зэхэгущыIэжьхэм мэхьанэшхо яIэу щыт. Мыекъуапэ, Инэм ыкIи Яблоновскэм а лъэныкъомкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр ащызэшIуахыгъэх», — къыпигъэхъожьыгъ АфэшIэгъо Рэмэзан.