Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэ ягъэгъотыгъэным зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мы мафэхэм Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Зэхэсыгъом анахьэу зыщытегущыIагъэхэр сэкъатныгъэ зиIэхэм Iоф ашIэным пае ищыкIагъэхэ Iофтхьабзэхэр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнхэр, мыщ хахьэхэрэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын амал аIэкIагъэхьаныр ары.

— Сэкъатныгъэ зиIэхэм Iоф зыщашIэн алъэкIыщтхэ чIыпIэхэр ядгъэгъотынхэ фае, — къыIуагъ Наталья Широковам. — Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофыгъом тынаIэ тедгъэтынэу пшъэрылъ къытфигъэуцугъ. Ащ зэрифэшъуашэу тылъыплъэн, Iофыгъор зэшIохыгъэ зэрэхъущтым тыпылъын фае.

ЦIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ Гупчэм ипащэу Галина Цыганковам къызэриIуагъэмкIэ, тызхэт илъэсым зыщылэжьэщт чIыпIэ къыгъотынымкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэу сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 127-рэ къяолIагъ, Iоф зыщашIэн ямыIэу нэбгыри 116-рэ агъэунэфыгъ. IофшIэпIэ чIыпIэ нэбгырэ 33-мэ аратыгъ, нэбгыри 9 шIэныгъэ зэрагъэгъотынэу еджакIо агъэкIуагъ. Ахэм ащыщэу нэбгыри 6-мэ заджэхэрэр къаухыгъ ыкIи шIэныгъэу зэрагъэгъотыгъэм дакIоу нэбгыри 5-мэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр яIэхэ хъугъэ. Джыри сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 164-рэ учетым хэт.

Зэхэсыгъом къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, Iоф ашIэн ныбжьым итхэу сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ 3398-мэ лэжьэпIэ чIыпIэхэр яIэх.

Квотэ къязытырэ предприятие ыкIи организацие 268-рэ республикэм ит. Ахэм гурытымкIэ нэбгырэ 35-м къыщегъэжьагъэу 100-м нэс Iоф ащашIэ, сэкъатныгъэ зиIэ 409-рэ аIут, ахэм ащыщэу 261-м квотэхэм яшIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр арагъэгъотыгъэх. ГурытымкIэ нэбгыри 100 нахьыбэ зыIут предприятие ыкIи организацие 94-мэ сэкъатныгъэ зиIэ 783-мэ Iоф ащашIэ, квотэмкIэ аIухьагъэр 473-рэ. 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум нэс квотэхэмкIэ сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 9-мэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр арагъэгъотыгъэх.

IофшIапIэм иштат хэмытхагъэхэу лажьэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием ичэзыу зэхэсыгъо джащ фэдэу мы мафэм Правительствэм и Унэ щыкIуагъ.

Хабзэм димыштэу Iоф зышIэхэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм, ахэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным игъэкIотыгъэу пылъынхэ зэрэфаер зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ. IофшIэпIэ чIыпIэ языгъэгъотыхэрэм уплъэкIунхэр ащашIынхэр пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъ. Джащ фэдэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм ащыщ мыщ фэдэ шIыкIэр зэрэмытэрэзыр цIыфмэ къагурагъэIоныр, къыкIэлъыкIонхэ ылъэкIыщтхэ гумэкIыгъохэр ахэм алъагъэIэсынхэр.

IофшIэнымкIэ къэралыгъо инспекцием ипащэу Сихъу Русетэ къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым къыкIоцI IофшIэпIэ чIыпIэ цIыфхэм языгъэгъотырэ 26-рэ ауплъэкIугъ. IофшIапIэм иштат хэмытхагъэу лажьэрэ нэбгырэ 37-рэ агъэунэфыгъ. ЫпэкIи уплъэкIунхэр зэхащэнэу ведомствэм ипащэ пшъэрылъ фагъэуцугъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.