ЗекIоным ихэхъоныгъэхэр

ЗекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фэгъэзэгъэ Координационнэ советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изичэзыу зэхэсыгъо Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав.

Вице-премьерым пэублэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011 — 2018 гг» зыфиIорэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн къэралы­гъом щаухыгъ. Ащ Адыгеир чанэу хэлэжьагъ. Программэм къыдыхэ­лъытагъэу 2014 — 2018-рэ илъэсхэм инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм бюджет инвестициеу сомэ миллиардрэ мил­лион 841-рэ пэIуагъэ­хьагъ. Ащ нэмыкIэу, шхапIэхэм, зыгъэ­псэфыпIэхэм, нэмыкI псэ­уалъэ­хэм сомэ миллиарди 4 хъурэ унэе инвестицие ахалъ­хьагъ.

2018-рэ илъэсым зызыгъэпсэфын, Адыгеим ичIыпIэ дахэхэр зэзыгъэлъэгъун гухэлъ зиIэ нэбгырэ мин 400-м ехъу респуб­ликэм къеблэгъэнэу агъэнафэ. БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэ­мэ, ар проценти 6-кIэ нахьыб.

— Мэхьанэшхо зиIэхэ Iофтхьабзэхэр мыгъэ республикэм щызэхэтщагъэх, — къыIуагъ Сапый Вячеслав. – Ахэм ащыщ адыгэ къуаем ифестиваль. Ар гъэшIэгъонэу зэрэрекIокIыгъэр Адыгеим щыпсэухэрэми, хьакIэу къекIолIагъэхэми къыхагъэщыгъ. Адыгэ къуаем ифестиваль цIыфыбэ къызэрекIолIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мэхьанэшхо ритыгъ.

Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер 2018-рэ илъэсым Iофыгъоу зэшIуахыгъэхэм, 2019-рэ илъэсым пшъэрылъхэу зыфагъэ­уцужьыхэрэм къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, тишъолъыр къакIохэрэм япчъагъэ къыщымыкIэным тапэкIи Iоф дашIэщт. Адыгеим хьакIэхэу къакIохэрэм чIыопсым идэхагъэу алъэгъурэм дакIоу, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэнхэ амал яI. Адыгэ лъэпкъым итарихъ зыпхырыщыгъэхэ мэфэкIхэр чэфэу ыкIи гъэшIэгъонэу рекIокIых. Хьалыжъом, къэбым, адыгэ къужъым ямафэхэр, адыгэ къуа­ем ифестиваль зэ хэлэжьагъэ­хэм агу къенэжьы, къыкIэлъыкIорэ илъэсми ахэр благъэ­кIыхэрэп. Ар къеушыхьаты фестивалым къеблагъэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс зэрэхахъо­рэм. 2017-рэ илъэсым нэбгырэ мини 10 фэдиз мыщ къекIолIэгъагъэмэ, 2018-м мин 13-м ехъугъ.

Зигугъу къэтшIырэ лъэны­къом тапэкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэр шъолъыр ыкIи муниципальнэ къулыкъухэм, бизнесым хэт­хэм япшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. АщкIэ анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщ зекIоным хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэм фэгъэзэгъэ федеральнэ программэу 2019 — 2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэм Адыгеир хэлэжьэныр. ЗекIоным епхыгъэ проектэу «Зихия» зыфиIорэр республикэм къыгъэлъэгъуагъ. Зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу ар къыхахыгъ ыкIи непэрэ мафэм ехъулIэу проектым ипрограммэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхэщэгъэнхэр къыды­хэ­лъытагъ. Апэрэ илъэсищым мы программэм игъэцэкIэн пэIухьащт мылъкур зышIокIын ымылъэкIыщтыр агъэ­нэфагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ субсидиер шъолъы­рым къы­IэкIэхьанэу щэгугъых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.