ЗекIоным ихэхъоныгъэхэр

ЗекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэ хэхъоныгъэхэр ашIынымкIэ Координационнэ советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыриIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуа­дзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, нэмыкIхэри.

Пэублэм КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зекIоным мэхьанэшхо иI. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэнэу зэшIуахырэм изэфэхьысыжьи къыхигъэщыгъ — непэ Урысыем и Къыблэ шъолъыр анахь щызэлъашIэрэмэ Адыгеир ащыщ мэхъу.

Автомобиль гъогухэр ашIых, Мыекъопэ районым псыр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр IэкIагъа­хьэ, зекIоныр ыпэкIэ лъыкIотэным республикэр пылъ. Джащ фэдэу адыгэ лъэпкъым ихъишъэ зыпхырыщыгъэ фестивальхэр, Iофтхьабзэхэр зэхащэх. Ахэм яшIуагъэкIэ Адыгеим итарихъ, ишэн-хабзэхэр зекIо къэкIогъэ цIыфхэм зэрагъэшIэн, ахэм ежьхэри ахэлэжьэнхэ алъэкIы. Адыгэ къуаем ифестиваль блэкIыгъэ илъэсхэм анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэхэм ахалъытагъ. Дунэе зекIоным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ адыгэ къуаем ифестиваль анахь регион IофшIэгъэ дэгъухэм ащыщэу хигъэунэфыкIыгъ Урысыем IэкIыб къэрал Iоф­хэм­кIэ иминистрэу Сергей Лавровым.

— ЯмышIыкIэ лъэныкъохэр къызфэдгъэфедэзэ цIыфхэр республикэм къызэрэкIощтхэм тыпылъын фае. Лъэпкъым икультурэ зыпхырыщыгъэ Iоф­тхьабзэхэр зекIоныр зи­кIасэхэм нахь ашIогъэшIэгъо­ныщт, IэкIыбым къикIырэми япчъагъэ къыхэ­хъощт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр, муниципальнэ къу­лыкъухэм, бизнесым яIо зэхэлъэу зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIын­хэм фэлэжьэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр рес­публикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Урысыем зекIо шъолъыр шъхьаIэу иIэхэм ащыщ хъунымкIэ Адыгеим амалышIухэр зэрэIэкIэлъхэр ащ къыIуагъ.

ЦIыфхэм тишъолъыр гупсэфэу зыщагъэпсэфыным, унагъохэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныщт зекIо лъэныкъохэм нахь зыщарагъэушъомбгъуным анаIэ зэрэтырагъэтын фаер КъумпIыл Мурат къыкIигъэтхъыгъ.


Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер тызхэт илъэсым Iофы­гъоу зэшIуахыгъэхэм, тапэкIэ пшъэ­рылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, тишъолъыр къакIохэрэм япчъагъэ къыщымыкIэным тапэкIи Iоф дашIэщт. 2018-рэ илъэсым Адыгеим зекIо нэбгырэ мин 453-м ехъу къэкIуагъ. Федеральнэ агентствэм иIэпыIэгъукIэ ыкIи «ЗекIоным хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIорэ программэу 2014 — 2021-рэ илъэсхэм ателъытагъэм ишIуагъэкIэ Мыекъопэ районым километрэ 73-рэ хъурэ псырыкIуа­пIэ щагъэпсыгъ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэ аращэлIагъ. Лэгъо — Накъэрэ Гъозэрыплъырэ зэзыпхырэ гъогум ишIыни аублагъ.

Аужырэ илъэси 10-м зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIыным фэгъэхьыгъэ программэм къызэрэщыдэлъытагъэу, федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллиарди 5-м ехъу ащ пэIуагъэхьагъ. Бюджетым хэмыхьэрэ инвестицие сомэ миллион 400-м фэдиз илъэс къэс мы лъэныкъом хагъахьэ.


— Республикэм укъызэрихьэу идэхагъэ нэм къыкIидзэн фае. Щынэгъончъэныр, фэIо-фашIэхэм ядэгъугъэ нахьышIум ылъэны­къокIэ лъы­кIотэным тыфэлэжьэныр ти — п­шъэрылъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим хэ­хъо­ныгъэхэр ышIынхэмкIэ Стратегием ана­хьэу анаIэ зытырагъэтын фэе проектхэр къыщыгъэнэфагъэх. Ахэм ащыщых проектхэу «Мые­къуапэ» («Мэз­дахэ» иIэгъо-блэгъу зэтегъэп­сыхьэгъэныр), «Къурджыпс инэпкъхэр», «Каменномостскэр — Дахъо», «Лэгъо-Накъэ», «Пшызэ исэмэгу нэпкъ» зыфиIохэрэр.

Адыгеим къэ­кIорэ хьакIэхэм чIыопсым идэхагъэу алъэгъурэм дакIоу, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьаф­хэм ахэлэжьэнхэ амал яI. Къэлэшъэо Инвер къызэриIуагъэмкIэ, адыгэ лъэпкъым итарихъ зыпхырыщыгъэ мэфэкIхэр чэфэу ыкIи гъэшIэгъонэу ре­кIокIых. Хьалыжъом, къэбым, адыгэ къужъым ямафэхэр, адыгэ къуаем ифестиваль зэ хэлэжьагъэхэм агу къенэжьы, къыкIэлъыкIорэ илъэсми ахэр благъэкIхэрэп. Ар къеушыхьаты фестивалым къеблагъэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс зэрэха­хъорэм.

Хабзэр аукъозэ зэхащэрэ бизнесым ыкIи бизнесым зэ­нэкъокъуныгъэ зафэ хэлъыным япхыгъэ Iофыгъохэм зэхэсы­гъом ащытегущыIагъэх.

— ЗекIоным Iоф зэришIэрэр нэрылъэгъун фае. Тэ зекIон бизнесым амалышIухэр етэтых, инфаструктурэм хэхъоныгъэ ышIыным мылъку хэтэлъхьэ: гъогухэр тэшIых, анахь псэупIэ Iудзыгъэхэу къушъхьэхэм ахэсхэм гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр алъытэгъэIэсы. ТынаIэ зытетхэм ащыщ электричествэр пстэуми яIэныр, цифрэ къэтыным техьэгъэныр. Мыхэр зэкIэ зыфэтшIырэр республикэм исхэм, хьакIэу къа­кIохэрэм апай. Ахэм зэкIэми IофыгъошIухэр къакIэлъыкIонхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.