«Звезда-2005-м» тыфэгушIо

«Рязань-ВДВ» Рязань — «Звезда-2005» Пермь — 0:1.
Чъэпыогъум и 28-м Адыгэ Республикэм истадионэу «Зэкъошныгъэм» щызэIукIагъэх.
Зезыщагъэхэр: В. Москалев — Воронеж, Д. Жвакин — Санкт-Петербург, И. Дмитриева — Краснодар.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Олеся Курочкина — 21.

Урысыем футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ кIэух зэIукIэгъур апэрэу Адыгэ Республикэм щыкIуагъ. Зэнэ­къокъум нэбгырэ мини 4-м на­хьыбэ еплъыгъ.

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ. «Звезда-2005-м» икапитанэу Олеся Курочкинар ыпэкIэ зе­лъым, «Рязань-ВДВ-м» икъэлэпчъэIутэу Екатерина Самсон къэлапчъэм чыжьащэу къызэ­рэIукIыгъэр ылъэгъугъ. О. Курочкинар псынкIэу ыкIи лъэшэу къэлапчъэм дауи, хъагъэм Iэ­гуаор ридзагъ — 1:0.

Ащ ыуж пчъагъэм зэхъокIыныгъэ фашIынэу ешIакIохэр чIыпIэшIу ифэхэу бэрэ къыхэкIыгъэ­ми, къэлэпчъэIутхэм ашIокIынхэ алъэкIыгъэп. «Рязань-ВДВ-м» иешIакIоу Елена Даниловар метри 5 — 6-кIэ зыпэчыжьэ къэла­пчъэм зыдаом, «Звезда-2005-м» икъэлэпчъэIутэу Ирина Зварич Iэгуаом зылъидзи, къогъупэм къуи­мыгъафэу къызэкIидзэжьыгъ. Ар зыхъугъэр я 88-рэ такъикъыр ары. Рязань иешIакIохэр ащ щырэхьатыгъэхэп, апэкIэ икIэрыкIэу лъыкIотагъэх шъхьае, пчъагъэр зэрахъокIын алъэкIыгъэп.

Урысыем и Кубок къыдэзыхыгъэ ешIакIохэм ащыщхэу Олеся Курочкинам, Анастасия Позде­евам, нэмыкIхэм къытаIуагъ зэ­Iу­кIэгъур Мыекъуапэ дэгъоу зэ­рэщызэхащагъэр.

Пресс-зэIукIэр

«Звезда-2005-м» итренер шъхьа­Iэу Елена Сусловам, Анастасия Поздеевам яеплъыкIэхэм къащыхагъэщыгъ бзылъфыгъэ футболым зызэриушъомбгъурэр, Адыгэ Республикэм истадион лъэшэу агу зэрэрихьыгъэр. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, зэ­хэщакIохэм гъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» араIожьы ашIоигъу.

Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат, Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо упчIэжьэ­гъоу ТхьакIущынэ Аслъан, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгу­жъые Мурат, Урысыем футболымкIэ ифедерацие илIыкIохэр, нэмыкI хэбзэ IофышIэхэр ешIэгъум еплъы­гъэх. КъумпIыл Мурат финалым щешIэгъэ командэхэм афэгушIуагъ, медальхэр, шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх. Купэу «Ошъадэм» икъэшъуа­кIо­хэр, нэмыкI ансамблэхэр стадионым къэкIуагъэхэм афэуджыгъэх.