«Заом икIэлэцIыкIухэр»

ИлъэсищкIэ узэкIэIэбэжьмэ, «заом икIэлэцIыкIухэр» зыфиIорэ статусыр заом хэтыгъэхэм ыкIи къыхэхъухьагъэхэм официальнэу афаусынэу ыкIи фэгъэкIотэныгъэхэр ахэм афашIынхэу зэрытхэгъэ законопроектыр КПРФ-м Къэралыгъо Думэм къыхилъхьэгъагъ. Непэ къызнэсыгъэм ащ тегущыIагъэхэп ыкIи хэбзэгъэуцугъэ хэхыгъэ аштагъэп.

Джыри ащ фэгъэхьыгъэ законопроектыкIэм хэплъэнхэу Къэралыгъо Думэм ар IэкIагъэхьагъ. Ащ фэдацIэ зыфашIынэу къыдалъытагъэхэр 1918-рэ илъэсым мэкъуогъум и

22-м къыщегъэжьагъэу 1945-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ и 9-м нэс къэхъугъэхэр ары. Ахэр зэкIэ Хэгъэгу зэошхор окIофэкIэ СССР-м имыкIхэу щыпсэугъэхэу щытынхэ фае. А лъэхъаным къыкIоцI цIыфым бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу хьапсым чIэсыгъэмэ, «заом икIэлэцIыкIухэр» зыфиIорэ статусыр фагъэшъошэщтэп.

Ар зэратыщтхэм IэкIыб хэгъэгу къикIыгъэу тихэгъэгу щыпсэугъэхэри ахалъытэнхэу законопроектым щыхэгъэунэфыкIыгъ. Коммунистхэм Iофыр къызырахьыжьэм, «заом икIэлэцIыкIухэм» мазэ къэс сомэ мин зырыз хабзэм къаритынэу, нэмыкI фэIо-фашIэхэмкIи ар IэпыIэгъу къафэхъунэу фэягъэхэмэ, законопроектыкIэр зыгъэхьазырыгъэхэр джы хэбзэ IэпыIэгъур къыдамылъытэу, статус «гъушъэм» изакъоу къаратынэу кIэлъэIух.

Ахэм язакъоп, Урысые Федерацием ишъолъырхэм ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм япащэхэми Правительствэм къыдырагъаштэ. IэубытыпIэ ашIырэр «заом икIэлэцIыкIухэм» общественнэ организацие зэфэшъхьафхэр зэхащагъэхэу зэрэщыIэхэр, ахэм хабзэр IэпыIэгъу къызэрафэхъурэр ары.

ЗаконопроектыкIэу Къэралыгъо Думэм рахьылIагъэм къырыкIощтыр джыри зыми ышIэрэп, ау ащ илъэсым ыкIэхэм анэс е 2018-рэ илъэсым икъихьагъу уахътэ хэплъэнхэу мэгугъэх.

Непэ «заом икIэлэцIыкIухэкIэ» уяджэнэу зытефэхэрэм аныбжь илъэс 88 — 93-м нэсыгъ. Ахэм къиныбэ зэпачыгъ, ящыIэкIэ-псэукIэ псынкIагъэп. Джы дунаим тетыжьыфэхэ тIэкIу къэралыгъор IэпыIэгъу къафэхъунэу атефэ. Ау Iофыгъом изэшIохын шъолъырхэм афагъэзагъэу, ахэм ябюджетхэм къахагъэкIызэ «заом икIэлэцIыкIухэм» IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм нэмыкIэу, федеральнэ программэхэми, хабзэу щыIэхэми къахиубытэхэрэп. Шъолъыр пстэуми яамалхэр зэрэзэфэмыдэхэм къыхэкIэу, ахэм зэкIэми IэпыIэгъу афэхъунхэу унашъохэри ащашIыгъэхэп. Арышъ, ахэр зэкIэри зыхэтыгъэхэр зы заоми, зыщыпсэухэрэри зы къэралыгъоми, гощыгъэх — IэпыIэгъу зэратыхэрэмрэ зэрамытхэрэмрэ. Ар къэралыгъо Iоф, а зыр ары цIыфхэр зэфэзыгъэдэнхэ зылъэкIыщтыри, ар зипшъэрылъыри.