Жъы хъугъэхэм ачIыпIэкIэ

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ чъыг ныбжьыкIэхэм ягъэтIысхьан щыра­гъэжьагъ.

Мыекъопэ къэлэ администрацием къызэрэщаIуагъэмкIэ, жъы хъугъэу, къэукIорэиным ищынагъо къэзыты­щты­гъэхэр рахы­кIы­гъэхэу, ахэм ачIыпIэкIэ ныб­жьы­кIэхэр агъэтIысхьагъ. Пхъэ­шъхьэ-мышъхьэ къызпымыкIэ­хэу, къалэм ичIыопс къекIущтхэр ары къыхахыгъэхэр. Чъыг 25-рэ агъэтIысхьэгъах. Урамэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэм изы чIыпIэ, урамхэу Победэмрэ Советскэмрэ зыщызэуалIэ­хэрэм дэжькIэ ыкIи переулкэу Привокзальнэм ахэр атырагъэ­тIысхьагъэх.

Мы мафэхэм къалэм ирайон зэфэшъхьафхэр ащ тетэу агъэ­кIэжьынхэ гухэлъ яI. Гъогу гъунэхэм аIутхэм анахьэу анаIэ зэратырагъэтырэр къэлэ администрацием къыщыкIагъэтхъыгъ.

2018-рэ илъэсым чъыг ныбжьыкIэу ыкIи кондэ зэфэ­шъхьафэу 3000 фэдиз парк-
хэм, скверхэм, нэмыкI гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм, саугъэтхэм къапэIулъ чIыгухэм ащагъэтIысхьагъ.